Про підприємство

Ком­па­нія «Медал­лат» — засно­ва­на восе­ни 2004 року, яка на сьо­го­дні­шній день є ліде­ром і най­біль­шим поста­чаль­ни­ком кольо­ро­во­го про­ка­ту (алю­мі­ній, брон­за, латунь, мідь) і їх спла­вів по всій тери­то­рії Укра­ї­ни.

      Зав­дя­ки отри­ма­но­му і нако­пи­че­но­му досві­ду, нам вда­ло­ся зібра­ти коман­ду зі справ­жніх про­фе­сіо­на­лів, в галу­зі мета­ло­про­ка­ту, що дозво­ли­ло нам за коро­ткий тер­мін досяг­ти висо­ких пока­зни­ків на рин­ку кольо­ро­вих мета­лів.

    «Медал­лат» — це висо­ко ква­лі­фі­ко­ва­ний пер­со­нал, нала­го­дже­на і добре пра­цю­ю­ча логі­сти­ка, широ­кий асор­ти­мент сер­ти­фі­ко­ва­ної про­ду­кції, дозво­ляє нам макси­маль­но швид­ко і опе­ра­тив­но вирі­шу­ва­ти постав­ле­ні зав­да­н­ня різної скла­дно­сті. Має­мо намір пов­ні­стю задо­воль­ня­ти попит і бажа­н­ня наших клі­єн­тів.

      На даний час в нашо­му роз­по­ря­джен­ні най­су­ча­сні­ший склад­ський ком­плекс, з суча­сною техні­кою.

    Забез­пе­чу­є­мо i гаран­ту­є­мо інди­ві­ду­аль­ний під­хід до наших клі­єн­тів, про­по­ну­ю­чи зру­чні фор­ми обслу­го­ву­ва­н­ня.
Ціну­є­мо і пова­жа­е­мо наших клі­єн­тів, іпра­гне­мо пра­цю­ва­ти на тако­му висо­ко­му рів­ні, щоб нас ціну­ва­ли за спів­пра­цю.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *