Пруток алюмінієвий

Пру­ток алю­мі­ні­є­вий — стри­жне­вий про­кат з алю­мі­нію і його спла­вів, який в попе­ре­чно­му пере­рі­зі має пра­виль­не коло.

Пру­ток алю­мі­ні­є­вий від­рі­зня­є­ться від пру­тка мідно­го і брон­зо­во­го сво­єю деше­ви­зною, лег­ко­ва­жні­стю, міцні­стю, стій­кі­стю до коро­зії і низь­ких тем­пе­ра­тур. Не токси­чний. Виго­тов­ля­ють коло алю­мі­ні­є­вий згі­дно ГОСТ 21488–97.

Зазна­че­ний ГОСТ перед­ба­чає від­су­тність трі­щин, мікро­трі­щин, роз­ша­ру­вань, вибо­їн, сто­рон­ніх вклю­чень і коро­зії.

Він, також як і лист алю­мі­ні­є­вий, випу­ска­є­ться з різних спла­вів алю­мі­нію — це і визна­чає вла­сти­во­сті і при­зна­че­н­ня кола.
Основ­не при­зна­че­н­ня — ство­ре­н­ня лег­ких дета­лей і кон­стру­кцій.

Для деко­ру, разом з алю­мі­ні­є­вим кру­гом, часто вико­ри­сто­ву­ють пру­ток латун­ний.
Коро­тка хара­кте­ри­сти­ка спла­вів.

Пру­ток алю­мі­ні­є­вий Д16, Д16Т, В95, Д1Т, 2024т — дюра­лі­е­вий коло. Сплав містить мідь, магній і мар­га­нець. Змі­цне­ний тер­мо­об­роб­кою. По міцно­сті при­рів­ню­є­ться до коло ста­ле­вий, але наба­га­то лег­ше. Авіа­цій­ний сплав. Воло­діє від­мін­ни­ми меха­ні­чни­ми вла­сти­во­стя­ми. Коро­зій­на стій­кість низь­ка. Вели­ким попи­том, з цих спла­вів, кори­сту­є­ться пли­та алю­мі­ні­є­ва.

Пру­ток алю­мі­ні­є­вий АМГ5, АМг6 — сплав нази­ва­ють “мор­ською алю­мі­ній”. Під­ви­ще­ний опір до коро­зії. Від­мін­на зва­рю­ва­ність. Висо­ка пла­сти­чність. Добре ріже­ться. Під­хо­дить для ство­ре­н­ня скла­дних кон­стру­кцій.
(З цьо­го сла­ва у нас в наяв­но­сті алю­мі­ні­є­ві пли­ти. Від­рі­за­є­мо збе­рі­га­ю­чи шири­ну 1500 мм. Подро­би­ці тут.)

Пру­ток алю­мі­ні­є­вий АК4, АК4-1 — жаро­мі­цний алю­мі­ній. Витри­мує висо­кі тем­пе­ра­ту­ри (+470 оС). Вико­ри­сто­ву­є­ться для виго­тов­ле­н­ня дета­лей до реактив­них дви­гу­нів. Задо­віль­но дефор­му­є­ться. Опір до коро­зії слаб­ке.

Пру­ток алю­мі­ні­є­вий АК6, АК8 — ков­кий алю­мі­ній. Висо­ка твер­дість. Сере­дня міцність. Висо­ка пла­сти­чність в гаря­чо­му ста­ні.

Най­ме­ну­ва­н­няЗали­шокЦіна
Пру­ток 2017АТ4 (Д1Т) ф 130*нд41180.0
Пру­ток 2017АТ4 (Д1Т) ф 140*нд9180.0
Пру­ток 2017АТ4 (Д1Т) ф 160*нд25180.0
Пру­ток 2024 Т3511 ф 12*3000 мм20180.0
Пру­ток 2024 Т3511 ф 14*3000 мм32180.0
Пру­ток 2024 Т3511 ф 16*3000 мм23180.0
Пру­ток 2024 Т3511 ф 18*3000 мм19180.0
Пру­ток 2024 Т3511 ф 20*3000 мм13180.0
Пру­ток 2024 Т3511 ф 25*3000 мм2180.0
Пру­ток 2024 Т3511 ф 30*3000 мм21180.0
Пру­ток 2024 Т3511 ф 32*3000 мм2180.0
Пру­ток 2024 Т3511 ф 35*3000 мм16180.0
Пру­ток 2024 Т3511 ф 40*3000 мм29180.0
Пру­ток 2024 Т3511 ф 45*3000 мм39180.0
Пру­ток 2024 Т3511 ф 50*3000 мм22180.0
Пру­ток 2024 Т3511 ф 55*3000 мм20180.0
Пру­ток 2024 Т3511 ф 60*3000 мм37180.0
Пру­ток 2024 Т3511 ф 65*3000 мм309180.0
Пру­ток 2024 Т3511 ф 70*3000 мм334180.0
Пру­ток 2024 Т3511 ф 75*3000 мм44180.0
Пру­ток 2024 Т3511 ф 80*3000 мм23180.0
Пру­ток 2024 Т3511 ф 85*3000 мм47180.0
Пру­ток 2024 Т3511 ф 90*3000 мм45180.0
Пру­ток 2024 Т3511 ф 100*3000 мм18180.0
Пру­ток 2024 Т3511 ф 120*3000 мм13180.0
Пру­ток 2024 Т3511 ф 130*3000 мм104180.0
Пру­ток 2024 Т3511 ф 220*3000 мм19180.0
Пли­та Д16Т 16*1500*400012180.0
Пли­та Д16Т 20*1500*400012180.0
Тру­ба АД31 (16*1,8)1180.0
Тру­ба АД31 (50*2,0)2180.0