Алюміній

Алюмі́ній (також гли­нець) — хімі­чний еле­мент 3 гру­пи пері­о­ди­чної систе­ми, його атом­ний номер 13, від­но­сна атом­на маса 26,9815. В при­ро­ді існує єди­ний ста­біль­ний ізо­топ 27Al. Тре­тій за вмі­стом еле­мент (і най­по­ши­ре­ні­ший метал) зем­ної кори (після кисню і крем­нію), що ста­но­вить при­бли­зно 8 % від її маси.

Меха­ні­чні вла­сти­во­сті
Меха­ні­чні вла­сти­во­сті алю­мі­нію в зна­чній мірі зале­жать від кіль­ко­сті домі­шок в ньо­му, його попе­ре­дньої меха­ні­чної оброб­ки і тем­пе­ра­ту­ри. З збіль­ше­н­ням вмі­сту домі­шок міцні­сні вла­сти­во­сті алю­мі­нію зро­ста­ють, а пла­сти­чність змен­шу­є­ться, при­чо­му ці вла­сти­во­сті про­яв­ля­ю­ться навіть при неве­ли­кій змі­ні чисто­ти алю­мі­нію від 99,5 до 99,00 %. При охо­ло­джен­ні ниж­че 120 К міцні­сні вла­сти­во­сті алю­мі­нію на від­мі­ну від біль­шо­сті мета­лів зро­ста­ють, а пла­сти­чні не змінюються.

Основ­ні меха­ні­чні вла­сти­во­сті алю­мі­нію хара­кте­ри­зу­ю­ться таки­ми показниками:

 • модуль пру­жно­сті (Юнга) E — від­но­ше­н­ня при­кла­де­но­го зуси­л­ля до ліній­ної дефор­ма­ції в межах пру­жної ділян­ки роз­тя­гу. Для алю­мі­нію чисто­тою 99,25 % при кім­на­тній тем­пе­ра­ту­рі він дорів­нює 710 МН/м², а для алю­мі­нію чисто­тою 99,98 % тіль­ки 670 МН/м²;

 • алю­мі­нію хара­кте­ри­зу­є­ться змі­ною об’є­му при висо­ко­му тиску (V) до об’є­му при нор­маль­но­му тиску (V0). Дан­ні V/V0 для алю­мі­нію чисто­тою 99,999 % наве­де­ні нижче:

Тиск, ·102 МПа Об’єм­ний стиск V/V0 Тиск, ·102 МПа Об’єм­ний стиск V/V0

5

0,9937

30

0,9650

10

0,9876

35

0,9597

15

0,9817

40

0,9546

20

0,9760

45

0,9497

25

0,9704

 • за Брі­не­лем для від­па­ле­но­го алю­мі­нію ста­но­вить 170 МПа, для холо­дно­ка­та­но­го — 270 МПа;

 • межа роз­тя­гу σр для від­па­ле­но­го алю­мі­нію ста­но­вить 50 МПа, для холо­дно­ка­та­но­го — 115 МПа;

 • гра­ни­ця міцно­сті σм — напру­же­н­ня, від­по­від­не най­біль­шо­му наван­та­жен­ню перед руй­ну­ва­н­ням, при кім­на­тній тем­пе­ра­ту­рі для алю­мі­нію чисто­тою 99,99 % ста­но­вить 4,5; 99,8 % — 6,3; 99,7 % — 6,7; 99,6 % — 0,7 МН/м²;

 • від­но­сне видов­же­н­ня хара­кте­ри­зує пла­сти­чність алю­мі­нію і при кім­на­тній тем­пе­ра­ту­рі для від­па­ле­но­го алю­мі­нію чисто­тою 99,5 % ста­но­вить 45 %, а при чисто­ті алю­мі­нію 99,99 % — 61 %, збіль­шу­ю­чись при тем­пе­ра­ту­рі 427 °C до 131 %. Для холо­дно­ка­та­но­го алю­мі­нію від­но­сне видов­же­н­ня ста­но­вить 5,5 % при кім­на­тній температурі.

Засто­су­ва­н­ня
Зав­дя­ки таким вла­сти­во­стям, як мала густи­на, висо­ка тепло- і еле­ктро­про­від­ність, висо­ка пла­сти­чність і коро­зій­на стій­кість, доста­тньо висо­кі міцні­снів­ла­сти­во­сті (осо­бли­во в спла­вах) і бага­тьом іншим цін­ним вла­сти­во­стям, алю­мі­ній отри­мав виня­тко­во широ­ке роз­по­всю­дже­н­ня в різно­ма­ні­тних галу­зях суча­сної техні­ки і віді­грає най­ва­жли­ві­шу роль серед кольо­ро­вих мета­лів. Його широ­ко­му роз­по­всю­джен­ню спри­яє най­ниж­ча вар­тість серед всіх кольо­ро­вих металів.

Важли­вою осо­бли­ві­стю засто­су­ва­н­ня алю­мі­нію в техні­ці є те, що він досить скла­дно під­да­є­ться пай­ці та лудін­ню. Хімі­чно стій­ка окси­дна плів­ка, утво­рю­ва­на на його поверх­ні, важ­ко вида­ля­є­ться за допо­мо­гою зви­чай­них флю­сів. З огля­ду на це, почи­на­ю­чи з кін­ця 1930‑х років, веде­ться пошук нових мето­дів пая­н­ня, спе­ці­аль­но при­зна­че­них для алю­мі­нію та його спла­вів, одним з яких є уль­тра­зву­ко­ве пая­н­ня із засто­су­ва­н­ням м’я­ких при­по­їв.[

Чистий алю­мі­ній засто­со­ву­є­ться у виро­бни­цтві фоль­ги, яка широ­ко вико­ри­сто­ву­є­ться для виро­бни­цтва еле­ктро­лі­ти­чних кон­ден­са­то­рів і паку­валь­них мате­рі­а­лів для хар­чо­вих про­ду­ктів. Зав­дя­ки деше­ви­зні і висо­кій про­від­но­сті, мен­шій густи­ні алю­мі­ній май­же пов­ні­стю виті­снив мідь з виро­бни­цтва про­від­ни­ко­вої про­ду­кції (дро­ти, кабе­лі, шино­про­во­ди та ін.) Також алю­мі­ній засто­со­ву­ють у виго­тов­лен­ні кор­пу­сів і охо­ло­джу­ва­чів діо­дів, спе­ці­аль­ної хімі­чної апаратури.

Покри­т­тя з алю­мі­нію нано­сять на сталь­ні виро­би для під­ви­ще­н­ня їх коро­зій­ної стій­ко­сті. Спосо­би нане­се­н­ня: роз­пи­ле­н­ня (для захи­сту сталь­них виро­бів, що екс­плу­а­ту­ю­ться в при­мор­ських зонах, на хімі­чних під­при­єм­ствах); зану­ре­н­ня в роз­плав (для отри­ма­н­ня алю­мі­но­ва­них сталь­них стрі­чок); пла­кі­ю­ва­н­ня про­ка­ту­ва­н­ням (біме­та­лі­чні стрі­чки); ваку­ум­не напи­ле­н­ня (для алю­мі­ну­ва­н­ня стрі­чок зі ста­лі, тка­нин, папе­ру і пла­стмас, інстру­мен­таль­них дзер­кал); еле­ктро­хі­мі­чний спо­сіб (для отри­ма­н­ня мате­рі­а­лів і виро­бів з захи­сно-деко­ра­тив­ни­ми властивостями).

Алю­мі­ній в еле­ктро­те­хні­ці
Одним з най­ва­жли­ві­ших спо­жи­ва­чів алю­мі­нію є еле­ктро­те­хні­чна промисловість.

Основ­на кіль­кість про­від­ни­ко­вої про­ду­кції — голі, обмо­тко­ві і ізо­льо­ва­ні про­во­ди, кабе­лі в одно- і бага­то­жил­ко­во­му вико­нан­ні виро­бля­ють за двох­ста­дій­ною техно­ло­гі­єю: спо­ча­тку на алю­мі­ні­є­вих заво­дах з рід­ко­го спла­ву отри­му­ють заго­тов­ку діа­ме­тром 9–10 мм, а потім на кабель­них заво­дах воло­чі­н­ням її дово­дять до потрі­бно­го діаметра.

Еле­ктри­чна про­від­ність від­па­ле­но­го алю­мі­нію чисто­тою 99,6 % ста­но­вить 62 % про­від­но­сті від­па­ле­ної міді, межа міцно­сті рів­на 0,84–2,04 МН/м² в зале­жно­сті від сту­пе­ня від­па­ле­н­ня. При потре­бі вищих міцні­сних хара­кте­ри­стик вико­ри­сто­ву­ють спла­ви з під­ви­ще­ним вмі­стом легу­ю­чих еле­мен­тів. Для висо­ко­воль­тних ліній еле­ктро­пе­ре­да­чі вико­ри­сто­ву­ють алю­мі­ні­є­ві про­во­ди, змі­цне­ні сталь­ним дро­том чи з сталь­ним сердечником.

Шино­про­во­ди виро­бля­ють з різно­ма­ні­тних алю­мі­ні­є­вих спла­вів чи з алю­мі­нію мар­ки АЕ. Пере­рі­зи шин сяга­ють вели­ких роз­мі­рів — їх шири­на і тов­щи­на рів­ні від­по­від­но 800 і 450 мм, а їх вар­тість ста­но­вить лиш тре­ти­ну від вар­то­сті екві­ва­лен­тних мідних шин.

Алю­мі­ній у вигля­ді фоль­ги тов­щи­ною 0,00635 мм вико­ри­сто­ву­ють в силь­но­струм­них ста­ти­чних кон­ден­са­то­рах для покра­ще­н­ня кое­фі­ці­єн­та поту­жно­сті, а також для теле­фон­них кабе­лів, раді­а­то­рів для охо­ло­дже­н­ня вели­ких напів­про­від­ни­ко­вих випро­сту­ва­чів та в бага­тьох інших виробах.

Алю­мі­ній в транс­пор­ті
Вико­ри­сто­ву­є­ться в автомобілебудуванні

Алю­мі­ній в паку­ван­ні
Алю­мі­ні­є­ва фоль­га широ­ко вико­ри­сто­ву­є­ться для пакування:

 • хар­чо­вих про­ду­ктів: моло­чні про­ду­кти (йогурт, плав­ле­ний сир, масло), соло­до­щі (пли­тки шоко­ла­ду, моро­зи­во), кава, чай, дитя­че хар­чу­ва­н­ня, сухі про­ду­кти (супи, кар­то­пля­не пюре)

 • напо­їв: без­ал­ко­голь­ні напої, соки, молоко

 • гото­вих страв

 • кор­му для тварин

 • фар­ма­цев­ти­ків: табле­тки, мазі, транс­дер­маль­ні тера­пев­ти­чні системи

 • косме­ти­ків: туби зубних паст, воло­гі серветки

 • про­ми­сло­вих това­рів: клеї, чор­ни­ла кар­три­джів, хімікати 

 • Шина алю­мі­ні­є­ва

  Най­ме­ну­ва­н­няГОСТВага( кг) за 1 м/пкіль­кість
  зали­шків кг.
  Ціна грн/кг  
  Шина АД0 3*15 мм БТГОСТ 15176–890.120.4дого­вір­на
  Шина АД0 3*20 мм БТГОСТ 15176–890.16219.5дого­вір­на
  Шина АД0 3*25 мм БТГОСТ 15176–890.20227.4дого­вір­на
  Шина АД0 3*30 мм БТГОСТ 15176–890.24217дого­вір­на
  Шина АД0 3*40 мм БТГОСТ 15176–890.32421дого­вір­на
  Шина АД0 4*30 мм БТГОСТ 15176–890.32444.7дого­вір­на
  Шина АД0 4*40 мм БТГОСТ 15176–890.43255.6дого­вір­на
  Шина АД0 5*30 мм БТГОСТ 15176–890.40416дого­вір­на
  Шина АД0 5*40 мм БТГОСТ 15176–890.5410.6дого­вір­на
  Шина АД0 5*50 мм БТГОСТ 15176–890.67516.6дого­вір­на
  Шина АД0 6*60 мм БТГОСТ 15176–890.97185дого­вір­на
  Шина АД0 10*100 мм БТГОСТ 15176–892.713.8дого­вір­на
  Шина АД31 3*25*3000 ммГОСТ 15176–890.20227.4дого­вір­на
  Шина АД31 4*30*3000 ммГОСТ 15176–890.32451дого­вір­на
  Шина АД31 4*40*3000 ммГОСТ 15176–890.432127.8дого­вір­на
  Шина АД31 4*50*3000 ммГОСТ 15176–890.54237.4дого­вір­на
  Шина АД31 5*20*3000 ммГОСТ 15176–890.27172.8дого­вір­на
  Шина АД31 5*25*3000 ммГОСТ 15176–890.33858.8дого­вір­на
  Шина АД31 5*30*3000 ммГОСТ 15176–890.406142дого­вір­на
  Шина АД31 5*40*3000 ммГОСТ 15176–890.5498.4дого­вір­на
  Шина АД31 5*50*3000 ммГОСТ 15176–890.675143дого­вір­на
  Шина АД31 5*60*3000 ммГОСТ 15176–890.813103дого­вір­на
  Шина АД31 6*50*3000 ммГОСТ 15176–890.813133.5дого­вір­на
  Шина АД31 6*60*3000 ммГОСТ 15176–890.971194.4дого­вір­на
  Шина АД31 6*80*3000 ммГОСТ 15176–891.3215.5дого­вір­на
  Шина АД31 8*30*3000 ммГОСТ 15176–890.6564.5дого­вір­на
  Шина АД31 8*40*3000 ммГОСТ 15176–890.8632.8дого­вір­на
  Шина АД31 8*60*3000 ммГОСТ 15176–891.392.5дого­вір­на
  Шина АД31 8*80*3000 ммГОСТ 15176–891.734102.6дого­вір­на
  Шина АД31 8*100*3000 ммГОСТ 15176–892.16899дого­вір­на
  Шина АД31 10*30*3000 ммГОСТ 15176–890.81329.2дого­вір­на
  Шина АД31 10*40*3000 ммГОСТ 15176–891.08471дого­вір­на
  Шина АД31 10*50*3000 ммГОСТ 15176–891.355202дого­вір­на
  Шина АД31 10*60*3000 ммГОСТ 15176–891.626250дого­вір­на
  Шина АД31 10*80*3000 ммГОСТ 15176–892.168143.8дого­вір­на
  Шина АД31 10*100*3000 ммГОСТ 15176–892.7362.4дого­вір­на
  Шина АД31 10*100*4000 ммГОСТ 15176–892.7205дого­вір­на
  Шина АД31 10*120*3000 ммГОСТ 15176–893.252311дого­вір­на
  Шина АД31 12*100*3000 ммГОСТ 15176–893.252замов­ле­нодого­вір­на
 • Пру­ток алюмінієвий 
  Най­ме­ну­ва­н­няГОСТВага кг. 1 шт.кіль­кість
  зали­шків кг.
  Ціна грн/кг
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 8*3000 ммEN10204‑3.10.14замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 10*3000 ммEN10204‑3.10.218замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 12*3000 ммEN10204‑3.10.314замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 14*3000 ммEN10204‑3.10.427замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 16*3000 ммEN10204‑3.10.558замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 18*3000 ммEN10204‑3.10.707замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 20*3000 ммEN10204‑3.10.873замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 22*3000 ммEN10204‑3.11.056замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 25*3000 ммEN10204‑3.11.364замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 26*3000 ммEN10204‑3.11.475замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 28*3000 ммEN10204‑3.11.711замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 30*3000 ммEN10204‑3.11.965замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 32*3000 ммEN10204‑3.12.235замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 35*3000 ммEN10204‑3.12.674замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 40*3000 ммEN10204‑3.13.493замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 42*3000 ммEN10204‑3.13.85замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 45*3000 ммEN10204‑3.14.421замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 50*3000 ммEN10204‑3.15.458замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 55*3000 ммEN10204‑3.16.604замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 60*3000 ммEN10204‑3.17.86замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 65*3000 ммEN10204‑3.19.224замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 70*3000 ммEN10204‑3.110.6замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 75*3000 ммEN10204‑3.112.3замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 80*3000 ммEN10204‑3.113.9замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 85*3000 ммEN10204‑3.115.8замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 90*3000 ммEN10204‑3.117.7замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 100*3000 ммEN10204‑3.121.8замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 110*3000 ммEN10204‑3.126.4замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 120*3000 ммEN10204‑3.131.4замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 130*3000 ммEN10204‑3.136.9замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 140*3000 ммEN10204‑3.142.8замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 150*3000 ммEN10204‑3.149.1замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 160*3000 ммEN10204‑3.155.9замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 170*3000 ммEN10204‑3.163.1замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 180*3000 ммEN10204‑3.170.7замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 200*3000 ммEN10204‑3.187.3замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 220*2500 ммEN10204‑3.1105.6замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 230*2000 ммEN10204‑3.1115замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 250*2000 ммEN10204‑3.1136замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 300*2000 ммEN10204‑3.1196замов­ле­нодого­вір­на
  Пру­ток 2017АТ4 (Д1Т) ф 180*ндEN10204‑3.170.7замов­ле­нодого­вір­на
  Тру­ба АД31 (16*1,8)1.3дого­вір­на
 • Лист алю­мі­ні­є­вий
  Най­ме­ну­ва­н­няГОСТВага( кг) за 1 м/пкіль­кість
  зали­шків кг.
  Ціна з ПДВ/кг
  Лист 2024 Т4 (Д16АТ) 2,0*1500*4000EN 485‑201433замов­ле­нодого­вір­на
  Лист 2024 Т4 (Д16АТ) 3,0*1500*4000EN 485‑201450замов­ле­нодого­вір­на
  Лист 2024 Т4 (Д16АТ) 4,0*1500*4000EN 485‑201466замов­ле­нодого­вір­на
  Лист 2024 Т4 (Д16АТ) 5,0*1500*4000EN 485‑201483замов­ле­нодого­вір­на
  Лист 2024 Т4 (Д16АТ) 6,0*1500*4000EN 485‑2014100замов­ле­нодого­вір­на
  Лист 2024 Т4 (Д16АТ) 8,0*1500*4000EN 485‑2014133замов­ле­нодого­вір­на
  Лист 2024 Т4 (Д16АТ) 10*1500*4000EN 485‑2014166замов­ле­нодого­вір­на
  Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 12*1500*3000EN 485‑2014150замов­ле­нодого­вір­на
  Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 14*1500*3000EN 485‑2014175замов­ле­нодого­вір­на
  Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 16*1500*3000EN 485‑2014200замов­ле­нодого­вір­на
  Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 18*1500*3000EN 485‑2014225замов­ле­нодого­вір­на
  Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 20*1500*3000EN 485‑2014250замов­ле­нодого­вір­на
  Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 20*1500*160EN 485‑2014250замов­ле­нодого­вір­на
  Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 25*1500*3000EN 485‑2014310замов­ле­нодого­вір­на
  Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 30*1500*3000EN 485‑2014375замов­ле­нодого­вір­на
  Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 35*1500*3000EN 485‑2014435замов­ле­нодого­вір­на
  Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 40*1500*3000EN 485‑2014500замов­ле­нодого­вір­на
  Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 50*1500*3000EN 485‑2014625замов­ле­нодого­вір­на
  Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 60*1500*3000EN 485‑2014750замов­ле­нодого­вір­на
  Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 70*1500*3000EN 485‑2014875замов­ле­нодого­вір­на
  Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 80*1500*3000EN 485‑20141000замов­ле­нодого­вір­на
  Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 90*1500*3000EN 485‑20141125замов­ле­нодого­вір­на