Лист алюмінієвий

Алю­мі­ні­є­вий лист — один з най­більш затре­бу­ва­них в про­ми­сло­во­сті та в при­ва­тно­му секто­рі мате­рі­а­лів. Алю­мі­ні­є­вий лист — напів­фа­бри­кат, що виго­тов­ля­є­ться з алю­мі­нію або його спла­вів з дода­ва­н­ням інших мета­лів спосо­бом гаря­чо­го дефор­му­ва­н­ня та подаль­шої холо­дної про­ка­тки. Його основ­ні хара­кте­ри­сти­ки: висо­кі анти­ко­ро­зій­ні вла­сти­во­сті, лег­кість в меха­ні­чній оброб­ці, мала вага, пла­сти­чність і стій­кість до впли­ву низь­ких тем­пе­ра­тур. Все це дозво­ляє алю­мі­ні­є­во­му листу гідно кон­ку­ру­ва­ти з іншим кольо­ро­вим мета­ло­про­ка­том. Алю­мі­ні­є­ві листи від­рі­зня­ю­ться не тіль­ки за роз­мі­ра­ми, але і за скла­дом, спосо­бом оброб­ки та фор­мі. Серед най­більш поши­ре­них марок алю­мі­ні­є­во­го листа можна виді­ли­ти два види:

  1. Листи, отри­ма­ні з пер­вин­но­го алю­мі­нію мар­ки А0 (вміст алю­мі­нію 99%, твер­дість 25 МПа), А5 (99,5%, 20 МПа), А6 (99,6%, 20 МПа), А7 (99,7%, 20 МПа ). Пер­вин­ний алю­мі­ній абсо­лю­тно нето­кси­чний, його можна вико­ри­сто­ву­ва­ти в хар­чо­вій промисловості.
  2. Листи з техні­чно­го алю­мі­нію марок АТ і спла­вів алю­мі­нію з мід­дю, мар­ган­цем, цин­ком і магні­єм марок АМГ2НР, АМг3, АМг5, АМц, ВД1, Д16, Д16А. Вони засто­со­ву­ю­ться в різних галу­зях про­ми­сло­во­сті, таких як авіа­бу­ду­ва­н­ня, судно­бу­ду­ва­н­ня, маши­но­бу­ду­ва­н­ня та будівництво.

Про­цес виго­тов­ле­н­ня листів з алю­мі­ні­є­вих спла­вів різно­го виду, скла­да­є­ться з декіль­кох етапів:

гаря­чим або холо­дним про­ка­том  (гаря­ча дефор­ма­ція; холо­дна дефор­ма­ція) Мето­дом холо­дно­го про­ка­ту можна отри­ма­ти алю­мі­ні­є­ві листи тов­щи­ною мен­ше 6 мм. Більш тов­стий лист виро­бля­ють у гаря­чо­му про­ка­тно­му ста­ні. Необ­хі­дну фор­му і зада­ні роз­мі­ри листа отри­ма­ти лег­ко, так як алю­мі­ній за раху­нок сво­єї пла­сти­чно­сті чудо­во обро­бля­є­ться в про­це­сі холо­дної дефор­ма­ції. Кін­це­вий про­дукт не пови­нен місти­ти надри­вів, буль­ба­шок, трі­щин, коро­зій­них від­мі­тин. Діли­ться він на насту­пні види: пла­ко­ва­ні листи (пла­кі­ров­ка буває потов­ще­ною і нор­маль­ної) та непла­ко­ва­ні; при­ро­дно або шту­чно зіста­ре­ні та загар­то­ва­ні ; без тер­мо­об­роб­ки; від­па­ле­ні; полу­на­гар­то­ва­ні; загар­то­ва­ні, що про­йшли загар­ту­ва­н­ня, а також ста­рі­н­ня (при­ро­дне). Дода­тко­во листи з алю­мі­нію кла­си­фі­ку­ю­ться за точні­стю виро­бни­цтва: нор­маль­на точність за основ­ни­ми пока­зни­ка­ми (дов­жи­на, шири­на, тов­щи­на); під­ви­ще­на точність по 1, 2 або всі­ма цими пока­зни­ка­ми; які­стю оброб­ки: зви­чай­ної, висо­кої і під­ви­ще­ної оброб­ці. В даний час такі листи виго­тов­ля­ють від­по­від­но до ГОСТ 21631–76, ( або EN 485‑2014)  і ділять за сфе­ра­ми вико­ри­ста­н­ня і вла­сти­во­стя­ми на кіль­ка типів:

  1. Кисло­то­стій­кі: вико­ри­сто­ву­ю­ться для виро­бни­цтва баків для пали­ва, звар­них ємно­стей та деяких інших еле­мен­тів літа­ків, авті­вок, кате­рів, що обумов­ле­но їх гар­ну зва­рю­ва­ність і від­мін­ною коро­зій­ну стій­кість. Виго­тов­ля­є­ться кисло­то­стій­кий лист алю­мі­ні­є­вий пло­ский із спла­вів марок АМг (2, 3, 5 і 6), які легу­є­ться мар­ган­цем і магні­єм. Також поді­бні лег­ко­де­фор­ми­ру­є­миї та під­ви­ще­пла­сти­чниї виро­би засто­со­ву­ю­ться для випу­ску закле­пок, рам та раді­а­то­рів транс­порт­них засобів.
  2. Техні­чні: ‑Це чудо­вий обро­бний та ізо­ля­цій­ний мате­рі­ал, вико­ри­ста­н­ня яко­го вва­жа­є­ться еко­но­мі­чно вигі­дним за раху­нок висо­кої гну­чко­сті та малої маси листів.
  3. Глад­кі пер­фо­ро­ва­ні: при­зна­че­ні для буді­вель­ної галу­зі (реші­тки пові­тро­про­во­дів, деко­ра­тив­ні інте­р’єр­ні дета­лі, поси­ле­н­ня гіпсо­кар­то­них кутів побу­то­вих кон­стру­кцій). Пер­фо­ро­ва­ні виро­би можуть мати пря­мо­ку­тні, кру­глі або ром­бо­ви­дні отво­ри, одер­жу­ва­ні на спе­ці­аль­них пре­сах коор­ди­на­тно-про­бив­но­го типу.
  4. Хар­чо­ві:- Для виро­бни­цтва листа вико­ри­сто­ву­ю­ться від­па­ле­ні, полу­на­гар­то­ва­ни та загар­то­ва­ни (холо­дно­де­фор­мо­ва­ни з метою змі­цне­н­ня мате­рі­а­лу) спла­ви (А5М, А5Н2, А5Н), а також пер­вин­ний алю­мі­ній А7 або АД0, який не під­да­є­ться тер­мі­чної оброб­ці. Поді­бні листи мають під­ви­ще­ну гігі­є­ні­чність, в них від­су­тні будь-які домі­шки і легу­ю­чі еле­мен­ти. Зараз також засто­со­ву­ю­ться ано­до­ва­ні листи з алю­мі­нію, які можуть мати мато­ву, дзер­каль­ну або напів­ма­то­ву поверх­ню. Під ано­ду­ва­н­ням розу­мі­ють від­но­сно про­сту, еле­ктро­хі­мі­чну про­це­ду­ру фор­му­ва­н­ня на алю­мі­ні­є­вій поверх­ні окси­дної захи­сної плів­ки, кри­ста­лі­чної структури.

Для випу­ску різних побу­то­вих при­ла­дів, таких як, жалю­зі для вікон, растро­вих сві­тиль­ни­ків, дета­лей деко­ру житло­вих при­мі­щень, соня­чних бата­рей, зазви­чай вико­ри­сто­ву­є­ться Ала­нод — лист із дзер­каль­ною поверх­нею. Він хара­кте­ри­зу­є­ться вели­ки­ми сві­тло від­би­ва­ю­чи­ми можли­во­стя­ми, що і зумов­лює сфе­ру його застосування.

Най­ме­ну­ва­н­няГОСТВага( кг) за 1 м/пкіль­кість
зали­шків кг.
Ціна з ПДВ/кг
Лист 2024 Т4 (Д16АТ) 2,0*1500*4000EN 485‑201433замов­ле­нодого­вір­на
Лист 2024 Т4 (Д16АТ) 3,0*1500*4000EN 485‑201450замов­ле­нодого­вір­на
Лист 2024 Т4 (Д16АТ) 4,0*1500*4000EN 485‑201466замов­ле­нодого­вір­на
Лист 2024 Т4 (Д16АТ) 5,0*1500*4000EN 485‑201483замов­ле­нодого­вір­на
Лист 2024 Т4 (Д16АТ) 6,0*1500*4000EN 485‑2014100замов­ле­нодого­вір­на
Лист 2024 Т4 (Д16АТ) 8,0*1500*4000EN 485‑2014133замов­ле­нодого­вір­на
Лист 2024 Т4 (Д16АТ) 10*1500*4000EN 485‑2014166замов­ле­нодого­вір­на
Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 12*1500*3000EN 485‑2014150замов­ле­нодого­вір­на
Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 14*1500*3000EN 485‑2014175замов­ле­нодого­вір­на
Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 16*1500*3000EN 485‑2014200замов­ле­нодого­вір­на
Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 18*1500*3000EN 485‑2014225замов­ле­нодого­вір­на
Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 20*1500*3000EN 485‑2014250замов­ле­нодого­вір­на
Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 20*1500*160EN 485‑2014250замов­ле­нодого­вір­на
Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 25*1500*3000EN 485‑2014310замов­ле­нодого­вір­на
Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 30*1500*3000EN 485‑2014375замов­ле­нодого­вір­на
Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 35*1500*3000EN 485‑2014435замов­ле­нодого­вір­на
Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 40*1500*3000EN 485‑2014500замов­ле­нодого­вір­на
Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 50*1500*3000EN 485‑2014625замов­ле­нодого­вір­на
Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 60*1500*3000EN 485‑2014750замов­ле­нодого­вір­на
Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 70*1500*3000EN 485‑2014875замов­ле­нодого­вір­на
Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 80*1500*3000EN 485‑20141000замов­ле­нодого­вір­на
Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 90*1500*3000EN 485‑20141125замов­ле­нодого­вір­на