Пруток алюмінієвий

Пру­ток алю­мі­ні­є­вий — стри­жне­вий про­кат з алю­мі­нію і його спла­вів, який в попе­ре­чно­му пере­рі­зі має пра­виль­не коло.

Пру­ток алю­мі­ні­є­вий від­рі­зня­є­ться від пру­тка мідно­го і брон­зо­во­го сво­єю деше­ви­зною, лег­ко­ва­жні­стю, міцні­стю, стій­кі­стю до коро­зії і низь­ких тем­пе­ра­тур. Не токси­чний. Виго­тов­ля­ють пру­ток алю­мі­ні­є­вий згі­дно ГОСТ 21488–97.

Зазна­че­ний ГОСТ перед­ба­чає від­су­тність трі­щин, мікро­трі­щин, роз­ша­ру­вань, вибо­їн, сто­рон­ніх вклю­чень і корозії.

Він, також як і лист алю­мі­ні­є­вий, випу­ска­є­ться з різних спла­вів алю­мі­нію — це і визна­чає вла­сти­во­сті і при­зна­че­н­ня кола.
Основ­не при­зна­че­н­ня — ство­ре­н­ня лег­ких дета­лей і конструкцій.

Для деко­ру, разом з алю­мі­ні­є­вим пру­тком, часто вико­ри­сто­ву­ють пру­тки латун­ні.
Хара­кте­ри­сти­ка сплавів:

Пру­ток алю­мі­ні­є­вий Д16, Д16Т, В95, Д1Т, 2024т. Сплав містить мідь, магній і мар­га­нець. Змі­цне­ний тер­мо­об­роб­кою. По міцно­сті при­рів­ню­є­ться до коло ста­ле­вий, але наба­га­то лег­ше. Авіа­цій­ний сплав. Воло­діє від­мін­ни­ми меха­ні­чни­ми вла­сти­во­стя­ми. Коро­зій­на стій­кість низь­ка. Вели­ким попи­том, з цих спла­вів, кори­сту­є­ться пли­та алюмінієва.

Пру­ток алю­мі­ні­є­вий АМГ5, АМг6 — сплав нази­ва­ють “мор­ською алю­мі­ній”. Під­ви­ще­ний опір до коро­зії. Від­мін­на зва­рю­ва­ність. Висо­ка пла­сти­чність. Добре ріже­ться. Під­хо­дить для ство­ре­н­ня скла­дних кон­стру­кцій.
(З цьо­го сла­ва у нас в наяв­но­сті алю­мі­ні­є­ві пли­ти. Від­рі­за­є­мо збе­рі­га­ю­чи шири­ну 1500 мм. Подро­би­ці тут.)

Пру­ток алю­мі­ні­є­вий АК4, АК4–1 — жаро­мі­цний алю­мі­ній. Витри­мує висо­кі тем­пе­ра­ту­ри (+470 оС). Вико­ри­сто­ву­є­ться для виго­тов­ле­н­ня дета­лей до реактив­них дви­гу­нів. Задо­віль­но дефор­му­є­ться. Опір до коро­зії слабке.

Пру­ток алю­мі­ні­є­вий АК6, АК8 — ков­кий алю­мі­ній. Висо­ка твер­дість. Сере­дня міцність. Висо­ка пла­сти­чність в гаря­чо­му стані.

Най­ме­ну­ва­н­няГОСТВага кг. 1 шт.кіль­кість
зали­шків кг.
Ціна грн/кг
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 8*3000 ммEN10204‑3.10.14замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 10*3000 ммEN10204‑3.10.218замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 12*3000 ммEN10204‑3.10.314замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 14*3000 ммEN10204‑3.10.427замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 16*3000 ммEN10204‑3.10.558замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 18*3000 ммEN10204‑3.10.707замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 20*3000 ммEN10204‑3.10.873замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 22*3000 ммEN10204‑3.11.056замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 25*3000 ммEN10204‑3.11.364замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 26*3000 ммEN10204‑3.11.475замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 28*3000 ммEN10204‑3.11.711замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 30*3000 ммEN10204‑3.11.965замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 32*3000 ммEN10204‑3.12.235замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 35*3000 ммEN10204‑3.12.674замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 40*3000 ммEN10204‑3.13.493замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 42*3000 ммEN10204‑3.13.85замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 45*3000 ммEN10204‑3.14.421замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 50*3000 ммEN10204‑3.15.458замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 55*3000 ммEN10204‑3.16.604замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 60*3000 ммEN10204‑3.17.86замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 65*3000 ммEN10204‑3.19.224замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 70*3000 ммEN10204‑3.110.6замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 75*3000 ммEN10204‑3.112.3замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 80*3000 ммEN10204‑3.113.9замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 85*3000 ммEN10204‑3.115.8замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 90*3000 ммEN10204‑3.117.7замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 100*3000 ммEN10204‑3.121.8замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 110*3000 ммEN10204‑3.126.4замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 120*3000 ммEN10204‑3.131.4замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 130*3000 ммEN10204‑3.136.9замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 140*3000 ммEN10204‑3.142.8замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 150*3000 ммEN10204‑3.149.1замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 160*3000 ммEN10204‑3.155.9замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 170*3000 ммEN10204‑3.163.1замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 180*3000 ммEN10204‑3.170.7замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 200*3000 ммEN10204‑3.187.3замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 220*2500 ммEN10204‑3.1105.6замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 230*2000 ммEN10204‑3.1115замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 250*2000 ммEN10204‑3.1136замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2024 T3511 (Д16Т) ф 300*2000 ммEN10204‑3.1196замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток 2017АТ4 (Д1Т) ф 180*ндEN10204‑3.170.7замов­ле­нодого­вір­на
Тру­ба АД31 (16*1,8)1.3дого­вір­на