Шина алюмінієва

Одна із від­мін­них рис шин — точні роз­мі­ри. Що сто­су­є­ться габа­ри­тів, шири­на може ста­но­ви­ти від 10 до 515 мм, дов­жи­на — від 3 до 10 м, тов­щи­на — від 3 мм до 110 мм. Як пра­ви­ло, роз­мі­ри виро­бів зале­жать від їх призначення.

Від­мін­ні екс­плу­а­та­цій­ні вла­сти­во­сті мате­рі­а­лу визна­чає тер­мі­чна оброб­ка, а також якість вико­ри­сто­ву­ва­но­го спла­ву. Усе­ре­ди­ні тако­го виро­бу від­су­тні поро­жни­ни. Бага­то поку­пців вва­жа­ють за кра­ще при­дба­ти алю­мі­ні­є­ві шини в силу її досту­пно­сті, висо­кої надій­но­сті, неви­ба­гли­во­сті у догля­ді, а також три­ва­ло­го тер­мі­ну експлуатації.

Область вико­ри­ста­н­ня
Алю­мі­ні­є­ві шини зна­хо­дять засто­су­ва­н­ня в різних галу­зях, а саме:

- в еле­кро­те­хні­че­ской про­ми­сло­во­сті;
- в еле­ктро­енер­ге­ти­чній сфері.

Кон­стру­кції мають дуже широ­кий спектр засто­су­ва­н­ня. Вони можуть бути вико­ри­ста­ні для виго­тов­ле­н­ня шин­них скла­дань, шино­про­во­дів, а також різних роз­по­діль­них при­стро­їв.     Про­ду­кція отри­ма­ла широ­ке поши­ре­н­ня зав­дя­ки від­мін­ним техні­чним характеристикам:

- еле­ктро­про­від­но­сті;
- тепло­про­від­но­сті;
- нема­гні­тни­ми;
- нето­кси­чність.
Зале­жно від сту­пе­ня тер­мі­чної оброб­ки, виді­ля­ють кіль­ка видів виро­бів: Т, Т1, Т15. Кожен вид про­ду­кції про­хо­дить загар­ту­ва­н­ня. Однак про­цес ста­рі­н­ня в кожно­му окре­мо­му випад­ку вико­ну­є­ться в при­ро­дних або шту­чних умовах.

Алю­мі­ні­є­ві шини дуже дов­го­ві­чні. При­бли­зний тер­мін їх екс­плу­а­та­ції скла­дає біль­ше 25 років. При частих і різ­ких коли­ва­н­нях тем­пе­ра­тур кон­стру­кції не втра­ча­ють кори­сних вла­сти­во­стей. Такий мате­рі­ал не є токси­чним. Зав­дя­ки цьо­му його можна вико­ри­сто­ву­ва­ти при зве­ден­ні житло­вих буді­вель і спо­руд соці­аль­но­го при­зна­че­н­ня. Як пра­ви­ло, алю­мі­ні­є­ві шини постав­ля­ю­ться в сму­гах, дов­жи­на яких ста­но­вить від 3 до 9 метрів.

   

Най­ме­ну­ва­н­няГОСТВага( кг) за 1 м/пкіль­кість
зали­шків кг.
Ціна грн/кг  
Шина АД0 3*15 мм БТГОСТ 15176–890.120.4дого­вір­на
Шина АД0 3*20 мм БТГОСТ 15176–890.16219.5дого­вір­на
Шина АД0 3*25 мм БТГОСТ 15176–890.20227.4дого­вір­на
Шина АД0 3*30 мм БТГОСТ 15176–890.24217дого­вір­на
Шина АД0 3*40 мм БТГОСТ 15176–890.32421дого­вір­на
Шина АД0 4*30 мм БТГОСТ 15176–890.32444.7дого­вір­на
Шина АД0 4*40 мм БТГОСТ 15176–890.43255.6дого­вір­на
Шина АД0 5*30 мм БТГОСТ 15176–890.40416дого­вір­на
Шина АД0 5*40 мм БТГОСТ 15176–890.5410.6дого­вір­на
Шина АД0 5*50 мм БТГОСТ 15176–890.67516.6дого­вір­на
Шина АД0 6*60 мм БТГОСТ 15176–890.97185дого­вір­на
Шина АД0 10*100 мм БТГОСТ 15176–892.713.8дого­вір­на
Шина АД31 3*25*3000 ммГОСТ 15176–890.20227.4дого­вір­на
Шина АД31 4*30*3000 ммГОСТ 15176–890.32451дого­вір­на
Шина АД31 4*40*3000 ммГОСТ 15176–890.432127.8дого­вір­на
Шина АД31 4*50*3000 ммГОСТ 15176–890.54237.4дого­вір­на
Шина АД31 5*20*3000 ммГОСТ 15176–890.27172.8дого­вір­на
Шина АД31 5*25*3000 ммГОСТ 15176–890.33858.8дого­вір­на
Шина АД31 5*30*3000 ммГОСТ 15176–890.406142дого­вір­на
Шина АД31 5*40*3000 ммГОСТ 15176–890.5498.4дого­вір­на
Шина АД31 5*50*3000 ммГОСТ 15176–890.675143дого­вір­на
Шина АД31 5*60*3000 ммГОСТ 15176–890.813103дого­вір­на
Шина АД31 6*50*3000 ммГОСТ 15176–890.813133.5дого­вір­на
Шина АД31 6*60*3000 ммГОСТ 15176–890.971194.4дого­вір­на
Шина АД31 6*80*3000 ммГОСТ 15176–891.3215.5дого­вір­на
Шина АД31 8*30*3000 ммГОСТ 15176–890.6564.5дого­вір­на
Шина АД31 8*40*3000 ммГОСТ 15176–890.8632.8дого­вір­на
Шина АД31 8*60*3000 ммГОСТ 15176–891.392.5дого­вір­на
Шина АД31 8*80*3000 ммГОСТ 15176–891.734102.6дого­вір­на
Шина АД31 8*100*3000 ммГОСТ 15176–892.16899дого­вір­на
Шина АД31 10*30*3000 ммГОСТ 15176–890.81329.2дого­вір­на
Шина АД31 10*40*3000 ммГОСТ 15176–891.08471дого­вір­на
Шина АД31 10*50*3000 ммГОСТ 15176–891.355202дого­вір­на
Шина АД31 10*60*3000 ммГОСТ 15176–891.626250дого­вір­на
Шина АД31 10*80*3000 ммГОСТ 15176–892.168143.8дого­вір­на
Шина АД31 10*100*3000 ммГОСТ 15176–892.7362.4дого­вір­на
Шина АД31 10*100*4000 ммГОСТ 15176–892.7205дого­вір­на
Шина АД31 10*120*3000 ммГОСТ 15176–893.252311дого­вір­на
Шина АД31 12*100*3000 ммГОСТ 15176–893.252замов­ле­нодого­вір­на