Бронза

Брон­за (стар. спиж) — сплав міді та інших мета­лів, чи неме­та­лів. Зде­біль­шо­го до скла­ду брон­зи вхо­дить олово.

Час­тка оло­ва у брон­зах може ста­но­ви­ти від 1,25 до 10 %. Серед неме­та­лі­чних спо­лук най­ча­сті­ше до скла­ду брон­зи вхо­дить фосфор. Типо­ва брон­за має склад: 94,65 % — мідь, 5 % — оло­во, 0,35 % — фосфор. Фосфор надає брон­зам дода­тко­вої пру­жно­сті, твер­до­сті, та збіль­шує стій­кість до коро­зії. Тем­пе­ра­ту­ра плав­ле­н­ня брон­зи пере­бу­ває в межах 990…1190 °С.

Вла­сти­во­сті брон­зи, суча­сне мар­ку­ва­н­ня та вико­ри­ста­н­ня бронз:
Брон­зи мають висо­кі меха­ні­чні і анти­фри­кцій­ні вла­сти­во­сті, коро­зій­ну стій­кість, добрі ливар­ні вла­сти­во­сті та обро­блю­ва­ність різанням.

Брон­зи мар­ку­ю­ться літе­ра­ми Бр. Легу­ю­чі еле­мен­ти позна­ча­ю­ться поча­тко­вою літе­рою назви цьо­го еле­мен­та: А — алю­мі­ній, Б — бери­лій, Ж — залі­зо, К — крем­ній, Мг — магній, Мц — мар­га­нець, Н — нікель, О — оло­во, С — сви­нець, Ф — фосфор, Ц — цинк за буква­ми вка­зу­є­ться вміст легу­ю­чих еле­мен­тів у процентах.

 • Брон­зи оло­в’я­ні, що обро­бля­ю­ться тиском

   

  (ГОСТ 5017–74[):

  • БрО6,5Ф0,4 (оло­ва 6,5%, фосфо­ру 0,4%, решта — мідь). Має міцність 343…442 МПа, твер­дість 67…87 HB. Виго­тов­ля­ють пру­жи­ни, дета­лі машин;

  • БрО4Ц3; (оло­ва 4%, цин­ку 3%, решта — мідь). Має міцність 295…392 МПа, твер­дість 48…67 HB. Стру­мо­про­від­ні пру­жи­ни, кон­та­кти ште­псель­них роз­нять, дета­лі хімі­чної апаратури;

  • БрО7Ф0,2 (оло­ва 7%, фосфо­ру 0,2%, решта — мідь). Має міцність 372…442 МПа, твер­дість 82…92 HB. Виго­тов­ля­ють пру­жи­ни, зуб­ча­сті коле­са, втул­ки, про­клад­ки висо­ко­на­ван­та­же­них машин; 

 • Брон­зи оло­в’я­ні ливар­ні (ГОСТ 613–79[):

  • БрО3Ц7С5Н1 (оло­ва 3%, цин­ку 7%, свин­цю 5%, ніке­лю 1%, решта — мідь). Має міцність 176…206 МПа, твер­дість 60 HB. Дета­лі, що пра­цю­ють в маслі парі чи прі­сній воді.

  • БрО5Ц5С5 (оло­ва 5%, цин­ку 5%, свин­цю 5%, решта — мідь). Має міцність 147…176 МПа, твер­дість 60 HB. Арма­ту­ра, анти­фри­кцій­ні дета­лі, вкла­ди­ші підшипників.;

  • БрО10Ц2. Має міцність 216…225 МПа, твер­дість 64…74 HB. Вико­ри­сто­ву­ють для виго­тов­ле­н­ня під­ши­пни­ків, паро­вої і водя­ної арма­ту­ри, дета­лей тер­тя, анти­фри­кцій­них дета­лей та гре­бних гвинтів;

  • БрО10С10. Має міцність 176…196 МПа, твер­дість 67…74 HB. Вико­ри­сто­ву­ють для виго­тов­ле­н­ня під­ши­пни­ків ков­за­н­ня, що пра­цю­ють при висо­ких пито­мих навантаженнях. 

 • Брон­зи без­о­ло­в’я­ні, що обро­бля­ю­ться тиском (ГОСТ 18175–78[):

  • БрА7 (алю­мі­ні­є­ва брон­за). Має міцність 432…490 МПа, твер­дість 63…72 HB. Дета­лі для хімі­чно­го маши­но­бу­ду­ва­н­ня, ков­зні контакти;

  • БрК3Мц1 (крем­ни­ста брон­за). Має міцність 343…392 МПа, твер­дість 66…77 HB. Дета­лі всіх видів для хімі­чних апа­ра­тів, пру­жи­ни і пру­жні дета­лі, дета­лі для судно­бу­ду­ва­н­ня, а також звар­них конструкцій.

  • БрК1Н3 (мар­ган­це­ва брон­за). Має міцність 392…442 МПа, твер­дість 67…77 HB. Від­по­від­аль­ні дета­лі в мото­ро­бу­ду­ван­ні, напрям­ні втулки.

  • БрКд1(CuCd1), БрМг0,3 (кадмі­є­ва і магні­є­ва брон­зи). Мають міцність 256…332 МПа, твер­дість 48…67 HB. Коле­кто­ри еле­ктро­дви­гу­нів, дета­лі машин кон­та­ктно­го зва­рю­ва­н­ня та інші деталі.

  • БрБ2 (бери­лі­є­ва брон­за). Має міцність 392…588 МПа, твер­дість 125…144 HB. Після тер­мі­чної оброб­ки (гар­ту­ва­н­ня і ста­рі­н­ня) має міцність 1300…1400 МПа, а твер­дість 280…300 НВ. Виго­тов­ля­ють від­по­від­аль­ні пру­жи­ни та мем­бра­ни, пру­жні кон­та­кти в еле­ктри­чних при­стро­ях, а також, без­і­скро­вий інструмент. 

 • Брон­зи без­о­ло­в’я­ні ливар­ні (ГОСТ 493–79). Мають висо­ку міцність, анти­фри­кцій­ність, засто­со­ву­ю­ться для виго­тов­ле­н­ня дета­лей, що пра­цю­ють у важ­ких умовах: 

  • БрА10Ж3Мц2. Має міцність 578 МПа, твер­дість 98…118 HB. Виго­тов­ля­ю­ться зуб­ча­сті коле­са, втул­ки, клапани;

  • БрС30, БрС30Н2. Має міцність 490 МПа, твер­дість 25 HB. Вико­ри­сто­ву­є­ться для виго­тов­ле­н­ня важ­ко­на­ван­та­же­них підшипників;

  • БрА10Ж4Н4Л. Має міцність 578 МПа, твер­дість 157…167 HB. Дета­лі хімі­чної і хар­чо­вої про­ми­сло­во­сті, а також дета­лі, що пра­цю­ють при під­ви­ще­них температурах.