Пруток бронзовий

Ціна на круг брон­зо­вий зна­чно вище ніж ціна на круг нер­жа­ві­ю­чий, коло ста­ле­вий і коло алю­мі­ні­є­вий. Однак зно­со­стій­кість його зачи­тель­но­му вище ніж зно­со­стій­кість зазна­че­них мате­рі­а­лів.

Пру­ток брон­зо­вий ОЦС 555 — коло з оло­вя­ни­стой брон­зи; до скла­ду спла­ву вхо­дить оло­во, цинк і сви­нець в рів­них час­тках.
Добре під­да­є­ться різан­ню, звар­ці, штам­пу­ва­н­ня, свер­длі­н­ня. Є одним з най­де­шев­ших і роз­по­всю­дже­них видів брон­зо­во­го про­ка­ту.

Пру­ток брон­зо­вий БрАЖ- 9–4 — коло з алю­мі­ні­є­вої без­о­ло­вя­ні­стой брон­зи; до скла­ду спла­ву вхо­дять алю­мі­ній (4%) і залі­зо (до 10%).
Гар­на пла­сти­чність і стій­кість до коро­зії. Добре обро­бля­є­ться тиском. Для збіль­ше­н­ня міцно­сті може під­да­ва­ти­ся тер­мо­об­роб­ці.
Засто­со­ву­ють для виго­тов­ле­н­ня крі­пиль­них дета­лей, вту­лок, шесте­рень, еле­мен­тів деко­ру.

Пру­ток брон­зо­вий БрБ — коло з бери­лі­є­вої брон­зи (дис­пер­сно-змі­цню­ю­чих спла­вів). До скла­ду спла­ву вхо­дить бери­лій. Сплав стій­кий до нагрі­ва­н­ня (не змі­нює свої вла­сти­во­сті при тем­пе­ра­ту­рі +250 оС, про­тя­гом 1000 годин), має висо­ку твер­дість, висо­ку зно­со­стій­кість, хоро­ши­ми анти­фри­кцій­ни­ми вла­сти­во­стя­ми, висо­ка стій­кість до коро­зії (в т. Ч. В мор­ській воді, кисло­тних і лужних роз­чи­нах ).

Вико­ри­сто­ву­ють для виго­тов­ле­н­ня силь­но наван­та­же­них дета­лей: під­ши­пни­ки, опо­ри ков­за­н­ня (в т. Ч. Лопа­те­вих насо­сів і буро­вих доліт).
Най­до­рож­ча пози­ція на рин­ку брон­зи Укра­ї­ни.

Пруток брон­зо­вий БрКМц — коло з без­о­ло­вя­ні­стой брон­зи (сплав містить крем­ній і мар­га­нець). Добре обро­бля­є­ться тиском. Добре під­да­є­ться звар­ці. Жаро­мі­цний. Висо­ка опір­ність сти­снен­ню. Висо­ка стій­кість до коро­зії.
Під­хо­дить для виго­тов­ле­н­ня пру­жин, для дета­лей хімі­чної про­ми­сло­во­сті та судно­бу­ду­ва­н­ня, для звар­них кон­стру­кцій.

Пру­ток брон­зо­вий БрА­ЖМц — коло з без­о­ло­вя­ні­стой брон­зи, дру­га назва — “мор­ська брон­за”. До скла­ду спла­ву вхо­дить алю­мі­ній, залі­зо і мар­га­нець).
Основ­на хара­кте­ри­сти­ка — висо­ка коро­зій­на стій­кість і стій­кість до тиску при висо­ких тем­пе­ра­ту­рах.
Пога­на дефор­ма­ція в холо­дно­му ста­ні.
У порів­нян­ні з БрБ пру­ток брон­зо­вий БрА­ЖМц зна­чно дешев­ше за вар­ті­стю.
Вико­ри­сто­ву­ють для виго­тов­ле­н­ня дета­лей хімі­чної апа­ра­ту­ри і дета­лей судно­бу­ду­ва­н­ня.

Пру­ток брон­зо­вий БрХ — коло з без­о­ло­вя­ной, хро­мо­вої брон­зи. Одна з доро­гих пози­цій на рин­ку брон­зи Укра­ї­ни.
До скла­ду спла­ву вхо­дить хром. Хром під­ви­щує міцність брон­зи і збіль­шує рівень жаро­мі­цно­сті і зно­со­стій­ко­сті.
Пру­ток брон­зо­вий БрХ наді­ле­ний Висо­кої тепло­про­від­ні­стю і еле­ктро­про­від­ні­стю.
Добре обро­бля­є­ться тиском. Добре зва­рю­є­ться. Під­да­є­ться тер­мо­об­роб­ці.
Вико­ри­сто­ву­ють для виго­тов­ле­н­ня еле­ктро­де­та­лей, обла­дна­н­ня зва­рю­валь­них машин, еле­ктро­дів.

Пру­ток брон­зо­вий БрОФ — коло з оло­в’я­ни­сти­ми — фосфо­ри­стої брон­зи. До скла­ду спла­ву вхо­дить оло­во і фосфор.
Пру­ток наді­ле­ний висо­ки­ми пока­зни­ка­ми опо­ру на роз­рив, жид­ко­те­ку­че­сти і стій­ко­сті до коро­зії. Висо­кі пока­зни­ки опо­ру до сти­ра­н­ня під висо­ким тиском (для дета­лей пре­со­во­го уста­тку­ва­н­ня).
Вико­ри­сто­ву­ють для виго­тов­ле­н­ня під­ши­пни­ків, вту­лок, шесте­рень, він­ців чер­в’я­чних пере­дач і інших дета­лей вузлів тер­тя.

Най­ме­ну­ва­н­няГОСТВага( кг) за 1 м/пкіль­кість
зали­шків кг.
Ціна грн/кг
Пру­ток ПКРНХ 16х3000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–78
1,53
318,0
246
Пру­ток ПКРНХ 18х3000 БрАЖ9–4 ГОСТ 1628–78
1,94
207,8
270
Пру­ток ПКРНХ 20х3000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–78
2,40
147,0
246
Пру­ток ПКРНХ 22х3000 БрАЖ9–4 (МТ)ГОСТ 1628–78
2,90
76,0
246
Пру­ток ПКРНХ 25х3000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–78
3,75
301,4
246
Пру­ток ПКРНХ 30х3000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–78
5,39
замов­ле­но
246
Пру­ток ПКРНХ 32х3000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–78
6,14
286,0
246
Пру­ток ПКРНХ 35х3000 БрАЖ9–4 ГОСТ 1628–78
7,34
242,4
246
Пру­ток ПКРНХ 40х3000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–78
9,59
375,7
246
Пру­ток ПКРНХ 45х3000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–78
12,1
204,4
246
Пру­ток ПКРНХ 50х3000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–78
15,0
307,0
246
Пру­ток ПКРНХ 55х3000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–78
18,1
94,6
246
Пру­ток ПКРНХ 60х3000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–78
21,6
376,6
246
Пру­ток ПКРНХ 65х3000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–78
25,3
замов­ле­но
246
Пру­ток ПКРНХ 70х3000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–78
29,4
474,2
246
Пру­ток ПКРНХ 75х3000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–78
33,7
86,8
246
Пру­ток ПКРНХ 80х3000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–78
38,4
607,6
246
Пру­ток ПКРНХ 90х3000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–78
48,5
462,8
246
Пру­ток ПКРНХ 100х2000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–78
59,9
424,0
246
Пру­ток ПКРНХ 110х2000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–78
72,5
177,2
246
Пру­ток ПКРНХ 120х2000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–78
86,3
85,2
264
Пру­ток ПКРНХ 120х2000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–7886,3
334,0
246
Пру­ток ПКРНХ 130х2000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–78
101
235,8
246
Пру­ток ПКРНХ 140х1500 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–78
117
393,0
246
Пру­ток ПКРНХ 150х2000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–78
135
268,0
246
Пру­ток ПКРНХ 160х1000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–78
153
234,6
246

Най­ме­ну­ва­н­няГОСТВага( кг) за 1 м/пкіль­кість
зали­шків кг.
Ціна грн/кг
Пру­ток ПКРНХ 30х3000 БрАЖМц10–3‑1,5ГОСТ 1628–78
5,30
315,2

252
Пру­ток ПКРНХ 35х3000 БрАЖМц10–3‑1,5ГОСТ 1628–78
7,22
214,2
252
Пру­ток ПКРНХ 40х3000 БрАЖМц10–3‑1,5ГОСТ 1628–78
9,42
280,0
252
Пру­ток ПКРНХ 45х3000 БрАЖМц10–3‑1,5ГОСТ 1628–78
11,9
170,2
252
Пру­ток ПКРНХ 50х3000 БрАЖМц10–3‑1,5ГОСТ 1628–78
14,7
замов­ле­но
252
Пру­ток ПКРНХ 55х3000 БрАЖМц10–3‑1,5ГОСТ 1628–78
17,8
302,0
252
Пру­ток ПКРНХ 60х3000 БрАЖМц10–3‑1,5ГОСТ 1628–78
21,2
184,2
252
Пру­ток ПКРНХ 65х3000 БрАЖМц10–3‑1,5ГОСТ 1628–78
24,9
168,0
252
Пру­ток ПКРНХ 70х3000 БрАЖМц10–3‑1,5ГОСТ 1628–78
28,9
138,2
252
Пру­ток ПКРНХ 75х3000 БрАЖМц10–3‑1,5ГОСТ 1628–78
33,1
290,0
252
Пру­ток ПКРНХ 80х3000 БрАЖМц10–3‑1,5ГОСТ 1628–78
37,7
12,6
252
Пру­ток ПКРНХ 90х3000 БрАЖМц10–3‑1,5ГОСТ 1628–78
47,7
223,8
252
Пру­ток ПКРНХ 100х3000 БрАЖМц10–3‑1,5ГОСТ 1628–78
58,9
328,4
252
Пру­ток ПКРНХ 110х2000 БрАЖМц10–3‑1,5ГОСТ 1628–78
71,3
238,4
252
Пру­ток ПКРНХ 120х3000 БрАЖМц10–3‑1,5ГОСТ 1628–78
84,8
замов­ле­но
252
Пру­ток ПКРНХ 130х2000 БрАЖМц10–3‑1,5ГОСТ 1628–78
99,5
331,2
252
Пру­ток ПКРНХ 140х2000 БрАЖМц10–3‑1,5ГОСТ 1628–78
98,6
115
252
Пру­ток ПКРНХ 150х2000 БрАЖМц10–3‑1,5ГОСТ 1628–78
133
замов­ле­но
252
Пру­ток ПКРНХ 160х1000 БрАЖМц10–3‑1,5ГОСТ 1628–78
151
замов­ле­но
252

Най­ме­ну­ва­н­няГОСТВага( кг) за 1 м/пкіль­кість
зали­шків кг.
Ціна грн/кг
Пру­ток БрО5Ц5С5 ф 20 ммГОСТ 24301–93
2,80
78,6
210
Пру­ток БрО5Ц5С5 ф 25 ммГОСТ 24301–93
4,37
60,0
210
Пру­ток БрО5Ц5С5 ф 30 ммГОСТ 24301–93
6,29
замов­ле­но
210
Пру­ток БрО5Ц5С5 ф 35 ммГОСТ 24301–93
8,56
4,8
210
Пру­ток БрО5Ц5С5 ф 40 ммГОСТ 24301–93
11,2
11,8
210
Пру­ток БрО5Ц5С5 ф 45 ммГОСТ 24301–93
14,1
замов­ле­но
210
Пру­ток БрО5Ц5С5 ф 50 ммГОСТ 24301–93
17,5
21,8
210
Пру­ток БрО5Ц5С5 ф 60 ммГОСТ 24301–93
25,2
замов­ле­но
210
Пру­ток БрО5Ц5С5 ф 70 ммГОСТ 24301–93
34,3
5,6
210
Пру­ток БрО5Ц5С5 ф 80 ммГОСТ 24301–93
44,7
7,2
210
Пру­ток БрО5Ц5С5 ф 90 ммГОСТ 24301–93
56,6
замов­ле­но
210
Пру­ток БрО5Ц5С5 ф 100 ммГОСТ 24301–93
69,9
замов­ле­но
210
Пру­ток БрО5Ц5С5 ф 110 ммГОСТ 24301–93
84,6
20,7
210
Пру­ток БрО5Ц5С5 ф 120 ммГОСТ 24301–93
101
177,4
210
Пру­ток БрО5Ц5С5 ф 130 ммГОСТ 24301–93
118
замов­ле­но
210
Пру­ток БрО5Ц5С5 ф 140х400 ммГОСТ 24301–93
137
замов­ле­но210
Пру­ток БрО5Ц5С5 ф 150х400 ммГОСТ 24301–93
157
46,6
240
Пру­ток БрО5Ц5С5 ф 160х400 ммГОСТ 24301–93
179
53
240
Пру­ток БрО5Ц5С5 ф 180х400 ммГОСТ 24301–93
226
63,0
240
Най­ме­ну­ва­н­няГОСТ
Вага листа кг.
кіль­кість
зали­шків кг.
Ціна з ПДВ
Лист 2024 Т4 (Д16АТ) 2,0*1500*4000
EN 485‑2014
33
замов­ле­но
180
Лист 2024 Т4 (Д16АТ) 3,0*1500*4000
EN 485‑2014
50
замов­ле­но
180
Лист 2024 Т4 (Д16АТ) 4,0*1500*4000
EN 485‑2014
66
замов­ле­но
180
Лист 2024 Т4 (Д16АТ) 5,0*1500*4000
EN 485‑2014
83
замов­ле­но
180
Лист 2024 Т4 (Д16АТ) 6,0*1500*4000
EN 485‑2014
100
замов­ле­но
180
Лист 2024 Т4 (Д16АТ) 8,0*1500*4000
EN 485‑2014
133
замов­ле­но
180
Лист 2024 Т4 (Д16АТ) 10*1500*4000
EN 485‑2014
166
замов­ле­но
180
Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 12*1500*3000
EN 485‑2014
150
замов­ле­но
144
Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 14*1500*3000
EN 485‑2014
175
замов­ле­но
144
Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 16*1500*3000
EN 485‑2014
200
замов­ле­но
144
Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 18*1500*3000
EN 485‑2014
225
замов­ле­но
144
Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 20*1500*3000
EN 485‑2014
250
замов­ле­но
144
Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 25*1500*3000
EN 485‑2014
310
замов­ле­но
144
Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 30*1500*3000
EN 485‑2014
375
замов­ле­но
144
Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 35*1500*3000
EN 485‑2014
435
замов­ле­но
144
Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 40*1500*3000
EN 485‑2014
500
замов­ле­но
144
Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 50*1500*3000
EN 485‑2014
625
замов­ле­но
144
Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 60*1500*3000
EN 485‑2014
750
замов­ле­но
144
Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 70*1500*3000
EN 485‑2014
875
замов­ле­но
144
Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 80*1500*3000
EN 485‑2014
1000
замов­ле­но
144
Пли­та 2024 Т351 (Д16Т) 90*1500*3000
EN 485‑2014
1125
замов­ле­но
144