Пруток бронзовий

Ціна на круг брон­зо­вий зна­чно вище ніж ціна на круг нер­жа­ві­ю­чий, коло ста­ле­вий і коло алю­мі­ні­є­вий. Однак зно­со­стій­кість його зачи­тель­но­му вище ніж зно­со­стій­кість зазна­че­них матеріалів.

Пру­ток брон­зо­вий ОЦС 555 — коло з оло­вя­ни­стой брон­зи; до скла­ду спла­ву вхо­дить оло­во, цинк і сви­нець в рів­них час­тках.
Добре під­да­є­ться різан­ню, звар­ці, штам­пу­ва­н­ня, свер­длі­н­ня. Є одним з най­де­шев­ших і роз­по­всю­дже­них видів брон­зо­во­го прокату.

Пру­ток брон­зо­вий БрАЖ- 9–4 — коло з алю­мі­ні­є­вої без­о­ло­вя­ні­стой брон­зи; до скла­ду спла­ву вхо­дять алю­мі­ній (4%) і залі­зо (до 10%).
Гар­на пла­сти­чність і стій­кість до коро­зії. Добре обро­бля­є­ться тиском. Для збіль­ше­н­ня міцно­сті може під­да­ва­ти­ся тер­мо­об­роб­ці.
Засто­со­ву­ють для виго­тов­ле­н­ня крі­пиль­них дета­лей, вту­лок, шесте­рень, еле­мен­тів декору.

Пру­ток брон­зо­вий БрБ — коло з бери­лі­є­вої брон­зи (дис­пер­сно-змі­цню­ю­чих спла­вів). До скла­ду спла­ву вхо­дить бери­лій. Сплав стій­кий до нагрі­ва­н­ня (не змі­нює свої вла­сти­во­сті при тем­пе­ра­ту­рі +250 оС, про­тя­гом 1000 годин), має висо­ку твер­дість, висо­ку зно­со­стій­кість, хоро­ши­ми анти­фри­кцій­ни­ми вла­сти­во­стя­ми, висо­ка стій­кість до коро­зії (в т. Ч. В мор­ській воді, кисло­тних і лужних розчинах ).

Вико­ри­сто­ву­ють для виго­тов­ле­н­ня силь­но наван­та­же­них дета­лей: під­ши­пни­ки, опо­ри ков­за­н­ня (в т. Ч. Лопа­те­вих насо­сів і буро­вих доліт).
Най­до­рож­ча пози­ція на рин­ку брон­зи України.

Пруток брон­зо­вий БрКМц — коло з без­о­ло­вя­ні­стой брон­зи (сплав містить крем­ній і мар­га­нець). Добре обро­бля­є­ться тиском. Добре під­да­є­ться звар­ці. Жаро­мі­цний. Висо­ка опір­ність сти­снен­ню. Висо­ка стій­кість до коро­зії.
Під­хо­дить для виго­тов­ле­н­ня пру­жин, для дета­лей хімі­чної про­ми­сло­во­сті та судно­бу­ду­ва­н­ня, для звар­них конструкцій.

Пру­ток брон­зо­вий БрА­ЖМц — коло з без­о­ло­вя­ні­стой брон­зи, дру­га назва — “мор­ська брон­за”. До скла­ду спла­ву вхо­дить алю­мі­ній, залі­зо і мар­га­нець).
Основ­на хара­кте­ри­сти­ка — висо­ка коро­зій­на стій­кість і стій­кість до тиску при висо­ких тем­пе­ра­ту­рах.
Пога­на дефор­ма­ція в холо­дно­му ста­ні.
У порів­нян­ні з БрБ пру­ток брон­зо­вий БрА­ЖМц зна­чно дешев­ше за вар­ті­стю.
Вико­ри­сто­ву­ють для виго­тов­ле­н­ня дета­лей хімі­чної апа­ра­ту­ри і дета­лей суднобудування.

Пру­ток брон­зо­вий БрХ — коло з без­о­ло­вя­ной, хро­мо­вої брон­зи. Одна з доро­гих пози­цій на рин­ку брон­зи Укра­ї­ни.
До скла­ду спла­ву вхо­дить хром. Хром під­ви­щує міцність брон­зи і збіль­шує рівень жаро­мі­цно­сті і зно­со­стій­ко­сті.
Пру­ток брон­зо­вий БрХ наді­ле­ний Висо­кої тепло­про­від­ні­стю і еле­ктро­про­від­ні­стю.
Добре обро­бля­є­ться тиском. Добре зва­рю­є­ться. Під­да­є­ться тер­мо­об­роб­ці.
Вико­ри­сто­ву­ють для виго­тов­ле­н­ня еле­ктро­де­та­лей, обла­дна­н­ня зва­рю­валь­них машин, електродів.

Пру­ток брон­зо­вий БрОФ — коло з оло­в’я­ни­сти­ми — фосфо­ри­стої брон­зи. До скла­ду спла­ву вхо­дить оло­во і фосфор.
Пру­ток наді­ле­ний висо­ки­ми пока­зни­ка­ми опо­ру на роз­рив, жид­ко­те­ку­че­сти і стій­ко­сті до коро­зії. Висо­кі пока­зни­ки опо­ру до сти­ра­н­ня під висо­ким тиском (для дета­лей пре­со­во­го уста­тку­ва­н­ня).
Вико­ри­сто­ву­ють для виго­тов­ле­н­ня під­ши­пни­ків, вту­лок, шесте­рень, він­ців чер­в’я­чних пере­дач і інших дета­лей вузлів тертя.

Най­ме­ну­ва­н­няГОСТВага м/п кг.кіль­кість
зали­шків кг.
Ціна грн/кг
Пру­ток ПКРНХ 16х3000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–781.534замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 18х3000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–781.941159дого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 20х3000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–782.3976.5дого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 22х3000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–782.897замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 25х3000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–783.74525.5дого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 30х3000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–785.393293.4дого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 32х3000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–786.1367.8дого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 35х3000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–787.348.2дого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 40х3000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–789.588476.8дого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 45х3000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–7812.134544.4дого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 50х3000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–7814.981529.6дого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 55х3000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–7818.127замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 60х3000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–7821.551432.4дого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 65х3000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–7825.318301.8дого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 70х3000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–7829.363499.2дого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 75х3000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–7833.708замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 80х3000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–7838.352545.2дого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 90х3000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–7848.539623.8дого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 100х3000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–7859.925584дого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 110х3000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–7872.51646дого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 120х3000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–7886.293766дого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 130х3000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–78101.274904дого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 140х2000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–78117.45487дого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 150х2000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–78134.833замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 160х1000 БрАЖ9–4ГОСТ 1628–78153.41180дого­вір­на

Най­ме­ну­ва­н­няГОСТВага листа кг.кіль­кість
зали­шків кг.
Ціна грн/кг
Пру­ток ПКРНХ 30х3000 БрАЖМц10–3‑1,5ГОСТ 1628–785.30148.6дого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 35х3000 БрАЖМц10–3‑1,5ГОСТ 1628–787.215замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 40х3000 БрАЖМц10–3‑1,5ГОСТ 1628–789.424замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 45х3000 БрАЖМц10–3‑1,5ГОСТ 1628–7811.916замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 50х3000 БрАЖМц10–3‑1,5ГОСТ 1628–7814.726223.2дого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 55х3000 БрАЖМц10–3‑1,5ГОСТ 1628–7817.81869.8дого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 60х3000 БрАЖМц10–3‑1,5ГОСТ 1628–7821.184замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 65х3000 БрАЖМц10–3‑1,5ГОСТ 1628–7824.88755.6дого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 70х3000 БрАЖМц10–3‑1,5ГОСТ 1628–7828.863замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 75х3000 БрАЖМц10–3‑1,5ГОСТ 1628–7833.13373дого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 80х3000 БрАЖМц10–3‑1,5ГОСТ 1628–7837.661101.4дого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 90х3000 БрАЖМц10–3‑1,5ГОСТ 1628–7847.7129.6дого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 100х3000 БрАЖМц10–3‑1,5ГОСТ 1628–7858.904206.8дого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 110х2000 БрАЖМц10–3‑1,5ГОСТ 1628–7871.2747.4дого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 120х2000 БрАЖМц10–3‑1,5ГОСТ 1628–7884.823замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 130х2000 БрАЖМц10–3‑1,5ГОСТ 1628–7899.54998.6дого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 140х2000 БрАЖМц10–3‑1,5ГОСТ 1628–78115.45359.2дого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 150х2000 БрАЖМц10–3‑1,5ГОСТ 1628–78133замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток ПКРНХ 160х1000 БрАЖМц10–3‑1,5ГОСТ 1628–78151замов­ле­нодого­вір­на

Най­ме­ну­ва­н­няГОСТВага кг. за 1 м/п .кіль­кість
зали­шків кг.
Ціна грн/кг     
Пру­ток БрО5Ц5С5 ф 20 ммГОСТ 24301–932.796133.3дого­вір­на
Пру­ток БрО5Ц5С5 ф 25 ммГОСТ 24301–934.368113дого­вір­на
Пру­ток БрО5Ц5С5 ф 30 ммГОСТ 24301–936.291135.8дого­вір­на
Пру­ток БрО5Ц5С5 ф 35 ммГОСТ 24301–938.562161.6дого­вір­нач’
Пру­ток БрО5Ц5С5 ф 40 ммГОСТ 24301–9311.184159.8дого­вір­на
Пру­ток БрО5Ц5С5 ф 45 ммГОСТ 24301–9314.14110.2дого­вір­на
Пру­ток БрО5Ц5С5 ф 50 ммГОСТ 24301–9317.475189.2дого­вір­на
Пру­ток БрО5Ц5С5 ф 60 ммГОСТ 24301–9325.164123.4дого­вір­на
Пру­ток БрО5Ц5С5 ф 70 ммГОСТ 24301–9334.251185дого­вір­на
Пру­ток БрО5Ц5С5 ф 80 ммГОСТ 24301–9344.736163.7дого­вір­на
Пру­ток БрО5Ц5С5 ф 90 ммГОСТ 24301–9356.619100.6дого­вір­на
Пру­ток БрО5Ц5С5 ф 100 ммГОСТ 24301–9369.9177.2дого­вір­на
Пру­ток БрО5Ц5С5 ф 110 ммГОСТ 24301–9384.579113.8дого­вір­на
Пру­ток БрО5Ц5С5 ф 120 ммГОСТ 24301–93100.656замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток БрО5Ц5С5 ф 130 ммГОСТ 24301–93118.131замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток БрО5Ц5С5 ф 140х400 ммГОСТ 24301–93137.004замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток БрО5Ц5С5 ф 180х230 ммГОСТ 24301–93226.47752.8дого­вір­на
Заго­тов­ка БрАЖ9–4Л пр. ф 140*110*270 (шт)ГОСТ 24301–931дого­вір­на
Сви­нець листо­вий 1,5 мм810.65109.98