Втулка бронзова

Брон­зо­ві втул­ки (вкла­ди­ші) пред­став­ля­ють собою витра­тні части­ни для наван­та­же­них різних меха­ні­змів. Втул­ки або вкла­ди­ші є най­більш м’я­ки­ми і пла­сти­чни­ми дета­ля­ми збір­ки, вони під­да­ю­ться дефор­ма­цій і меха­ні­чних впли­вів, збе­рі­га­ю­чи при цьо­му ресурс основ­них деталей.

ласи­чна фун­кція брон­зо­вих вту­лок (вкла­ди­шів) — роль під­ши­пни­ків ков­за­н­ня, тому що брон­за дуже пла­сти­чний анти­фри­кцій­ний мате­рі­ал. Брон­зо­ві втул­ки засто­со­ву­ю­ться у всіх сфе­рах про­ми­сло­во­го обла­дна­н­ня: вер­ста­ти, тур­бі­ни, реду­кто­ри, насо­си, про­ка­тні ста­ни, сіль­сько­го­спо­дар­ська техні­ка та інше.

Вико­ри­ста­н­ня які­сних брон­зо­вих вту­лок веде до збіль­ше­н­ня тер­мі­ну екс­плу­а­та­ції обла­дна­н­ня, змен­шує ризи­ки вини­кне­н­ня ава­рій­них ситу­а­цій, що в кін­це­во­му під­сум­ку збіль­шує надій­ність обла­дна­н­ня, зни­жу­ю­ться витра­ти на ремонт і як наслі­док збіль­шу­є­ться при­бу­тко­вість підприємства.

Наша ком­па­нія виго­тов­ляє втул­ки з заго­то­вок брон­зо­вих спла­вів БрО5Ц5С5, БрА9Ж4 і БрОФ‑6,5–0.15