Дріт латунний

Латун­ний дріт — важли­вий про­дукт латун­но­го про­ка­ту. Пере­вер­шує мідний дріт міцні­стю, надій­ні­стю, коро­зій­ної стій­кі­стю, пла­сти­чні­стю, пру­жні­стю

Виро­бни­цтво латун­но­го дро­ту
    Виго­тов­ля­є­ться з спла­вів, що містять два ком­по­нен­та (напри­клад, цинк + мідь — дво­ком­по­нен­тні спла­ви) і скла­де­ні, в які дода­ю­ться легу­ю­чі при­сад­ки: залі­зо, алю­мі­ній, крем­ній, сви­нець, нікель, мар­га­нець. Дода­тко­ві ком­по­нен­ти помі­тно під­ви­щу­ють хара­кте­ри­сти­ки спла­вів, роз­ши­рю­ють сфе­ри засто­су­ва­н­ня дро­ту.

Латун­ні спла­ви лег­ко обро­бля­ю­ться меха­ні­чним спосо­бом, тому латун­ний дріт з різни­ми пара­ме­тра­ми і вла­сти­во­стя­ми, випу­ска­є­ться холо­дно­де­фор­мо­ва­на спосо­бом (Д).

За техно­ло­гі­єю отри­ма­н­ня латун­ний дріт від­но­си­ться до тягне­ним виро­бам діам. 0,1–12 мм, виро­бля­є­ться і мар­ку­є­ться по ГОСТ 1066–90. Щодо хімі­чно­го скла­ду спла­вів регла­мен­ту­є­ться ГОСТ 15527.

Різно­ви­ди:
анти­ма­гні­тним (AM)
під­ви­ще­ної точно­сті по оваль­но­сті (ПО)
з під­ви­ще­ною які­стю оброб­ки поверх­ні (ПК)
під­ви­ще­ної міцно­сті (ПП)
під­ви­ще­ної пла­сти­чно­сті (ПЛ)
з пев­ни­ми межа­ми тим­ча­со­во­го опо­ру в напів­твер­ді ста­ні (ЗС)

За сту­пе­нем точно­сті можна купи­ти латун­ну дріт:
нор­маль­ної точно­сті (Н)
під­ви­ще­ної точно­сті (П)

За фор­мою пере­ти­ну:
кру­глу (КР)
ква­дра­тну (КВ)
шести­гран­ную (ШГ)

Зале­жно від спла­вів по жорс­тко­сті діли­ться на три види:
твер­ду (Т)
напів­твер­ду (П)
м’я­ку (М)

Латун­ний дріт від­ван­та­жу­є­ться зале­жно від дов­жи­ни і тов­щи­ни:
в мотках
коту­шках “КТ”
бухтах “БТ

Засто­су­ва­н­ня латун­но­го дро­ту

Вико­ри­сто­ву­є­ться в при­ла­до- і маши­но­бу­ду­ван­ні, судно- і авіа­бу­ду­ван­ні, в еле­ктро­те­хні­ці (для обмо­ток транс­фор­ма­то­ра, кабе­лів, про­во­дів); при від­по­від­аль­них зва­рю­валь­них робо­тах для отри­ма­н­ня надій­них висо­ко­мі­цних швів; в нафто­пе­ре­ро­бно­му секто­рі для філь­тро­вих еле­мен­тів; в взут­тє­вої та шкі­ря­ної про­ми­сло­во­сті для виго­тов­ле­н­ня засті­бок, дрі­бних крі­пиль­них дета­лей, латун­них цвя­хів.

Зва­рю­валь­ний дріт вико­ри­сто­ву­ють для наплав­ле­н­ня на сталь і для зва­рю­ва­н­ня ста­ле­вих, чавун­них, брон­зо­вих, латун­них, мідних і інших мета­лів.

Латун­ний дріт ЛС58–2 йде на виго­тов­ле­н­ня дета­лей для авто­ру­чок, авто­мо­біль­них дета­лей, кон­та­ктних пар ште­псель­них роз­’є­мів.

Най­ме­ну­ва­н­ня Ціна грн/кг
Дріт ДКРНМ 0,8 Л63 (МТ)258
Дріт ДКРНМ 1,0 Л63 (МТ)258
Дріт ДКРНМ 1,5 Л63 (МТ)258
Дріт ДКРНМ 1,5 Л63258
Дріт ДКРНМ 2,0 Л63 (МТ)258
Дріт ДКРНМ 2,0 Л63258
Дріт ДКРНП 2,5 Л63 (МТ)258
Дріт ДКРНМ 3,0 Л63 (МТ)258
Дріт ДКРНМ 3,0 Л63258
Дріт ДКРНП 3,5 Л63 (МТ)258
Дріт ДКРНМ 4,0 Л63258
Дріт ДКРНМ 5,0 Л63 (МТ)258
Дріт ДКРНМ 5,0 Л63258
Дріт ДКРНМ 6,0 Л63 (МТ)258