Дріт латунний

Латун­ний дріт — важли­вий про­дукт латун­но­го про­ка­ту. Пере­вер­шує мідний дріт міцні­стю, надій­ні­стю, коро­зій­ної стій­кі­стю, пла­сти­чні­стю, пружністю

Виро­бни­цтво латун­но­го дро­ту
    Виго­тов­ля­є­ться з спла­вів, що містять два ком­по­нен­та (напри­клад, цинк + мідь — дво­ком­по­нен­тні спла­ви) і скла­де­ні, в які дода­ю­ться легу­ю­чі при­сад­ки: залі­зо, алю­мі­ній, крем­ній, сви­нець, нікель, мар­га­нець. Дода­тко­ві ком­по­нен­ти помі­тно під­ви­щу­ють хара­кте­ри­сти­ки спла­вів, роз­ши­рю­ють сфе­ри засто­су­ва­н­ня дроту. 

Латун­ні спла­ви лег­ко обро­бля­ю­ться меха­ні­чним спосо­бом, тому латун­ний дріт з різни­ми пара­ме­тра­ми і вла­сти­во­стя­ми, випу­ска­є­ться холо­дно­де­фор­мо­ва­на спосо­бом (Д).

За техно­ло­гі­єю отри­ма­н­ня латун­ний дріт від­но­си­ться до тягне­ним виро­бам діам. 0,1–12 мм, виро­бля­є­ться і мар­ку­є­ться по ГОСТ 1066–90. Щодо хімі­чно­го скла­ду спла­вів регла­мен­ту­є­ться ГОСТ 15527.

Різно­ви­ди:
анти­ма­гні­тним (AM)
під­ви­ще­ної точно­сті по оваль­но­сті (ПО)
з під­ви­ще­ною які­стю оброб­ки поверх­ні (ПК)
під­ви­ще­ної міцно­сті (ПП)
під­ви­ще­ної пла­сти­чно­сті (ПЛ)
з пев­ни­ми межа­ми тим­ча­со­во­го опо­ру в напів­твер­ді ста­ні (ЗС)

За сту­пе­нем точно­сті можна купи­ти латун­ну дріт:
нор­маль­ної точно­сті (Н)
під­ви­ще­ної точно­сті (П)

За фор­мою пере­ти­ну:
кру­глу (КР)
ква­дра­тну (КВ)
шести­гран­ную (ШГ)

Зале­жно від спла­вів по жорс­тко­сті діли­ться на три види:
твер­ду (Т)
напів­твер­ду (П)
м’я­ку (М)

Латун­ний дріт від­ван­та­жу­є­ться зале­жно від дов­жи­ни і тов­щи­ни:
в мотках
коту­шках “КТ”
бухтах “БТ

Засто­су­ва­н­ня латун­но­го дроту 

Вико­ри­сто­ву­є­ться в при­ла­до- і маши­но­бу­ду­ван­ні, судно- і авіа­бу­ду­ван­ні, в еле­ктро­те­хні­ці (для обмо­ток транс­фор­ма­то­ра, кабе­лів, про­во­дів); при від­по­від­аль­них зва­рю­валь­них робо­тах для отри­ма­н­ня надій­них висо­ко­мі­цних швів; в нафто­пе­ре­ро­бно­му секто­рі для філь­тро­вих еле­мен­тів; в взут­тє­вої та шкі­ря­ної про­ми­сло­во­сті для виго­тов­ле­н­ня засті­бок, дрі­бних крі­пиль­них дета­лей, латун­них цвяхів.

Зва­рю­валь­ний дріт вико­ри­сто­ву­ють для наплав­ле­н­ня на сталь і для зва­рю­ва­н­ня ста­ле­вих, чавун­них, брон­зо­вих, латун­них, мідних і інших металів. 

Латун­ний дріт ЛС58–2 йде на виго­тов­ле­н­ня дета­лей для авто­ру­чок, авто­мо­біль­них дета­лей, кон­та­ктних пар ште­псель­них роз’ємів.

Най­ме­ну­ва­н­няГОСТВага кг. за 1 м/п .кіль­кість
зали­шків кг.
Ціна грн/кг
Дріт ДКРНМ 0,8 Л63ГОСТ 1066–900.004111.4дого­вір­на
Дріт ДКРНМ 1,0 Л63ГОСТ 1066–900.00696.2дого­вір­на
Дріт ДКРНМ 1,5 Л63ГОСТ 1066–900.014327.1дого­вір­на
Дріт ДКРНМ 2,0 Л63ГОСТ 1066–900.026267дого­вір­на
Дріт ДКРНП 2,5 Л63ГОСТ 1066–900.041276дого­вір­на
Дріт ДКРНМ 3,0 Л63ГОСТ 1066–900.059185дого­вір­на
Дріт ДКРНП 3,5 Л63ГОСТ 1066–900.081244.6дого­вір­на
Дріт ДКРНМ 4,0 Л63ГОСТ 1066–900.106270.8дого­вір­на
Дріт ДКРНМ 5,0 Л63ГОСТ 1066–900.166207дого­вір­на
Дріт ДКРНМ 6,0 Л63ГОСТ 1066–900.239315дого­вір­на