Пруток латунний шестигр.

Шести­гран­ник латун­ний — про­кат з лату­ні який в попе­ре­чно­му пере­рі­зі має пра­виль­ний шестигранник.

Основ­ний роз­мір — дов­жи­на і номер. Номер визна­ча­є­ться діа­ме­тром впи­са­но­го кола (роз­мір в мм між гра­ня­ми; як номер гай­ко­во­го ключа).

Шести­гран­ник латун­ний випу­ска­є­ться згі­дно ГОСТ 2060–2006, хім. склад — від­по­від­но до ГОСТ 15527–2004.

Як і весь про­кат з лату­ні, шести­гран­ник латун­ний воло­діє пла­сти­чні­стю, міцні­стю, ‑еле­ктро- і тепло­про­від­ні­стю, стій­кі­стю до коро­зії, кра­си­вим зов­ні­шнім вигля­дом. Добре під­да­є­ться всім видам меха­ні­чної обробки.

Доброю коро­зій­но­їстій­кі­стю, кра­си­вим зов­ні­шнім вигля­дом і міцні­стю воло­діє шести­гран­ник нер­жа­ві­ю­чий, але посту­па­є­ться латун­но­го по пла­сти­чно­сті, ‑тепло- і еле­ктро­про­від­но­сті і

Мар­ку­ва­н­ня на шести­гран­ник латун­ний від­обра­жає насту­пну інформацію:

Спо­сіб виро­бни­цтва:
- гаря­че­ка­та­ний (Г)
- холо­дно­тя­ну­тий / калі­бро­ва­ний шести­гран­ник (Х) (ГОСТ 8560–78)

Спе­ці­а­лі­за­ція:
С — шести­гран­ник латун­ний пре­со­ва­ний зви­чай­ної пла­сти­чно­сті;
Т — шести­гран­ник латун­ний пре­со­ва­ний під­ви­ще­ної пла­сти­чно­сті;
М — шести­гран­ник латун­ний м’я­кий під­ви­ще­ної пла­сти­чно­сті;
Р — шести­гран­ник латун­ний напів­твер­дий під­ви­ще­ної пла­сти­чно­сті;
У — шести­гран­ник латун­ний твер­дий під­ви­ще­ної пла­сти­чно­сті;
АВ — шести­гран­ник латун­ний авто­ма­гні­тний;
АМ — шести­гран­ник латун­ний антимагнітний.

ПРИКЛАД МАРКУВАННЯ:

ЛС-59 ГШГНХ 14х3000 

- сплав латун­ний ЛС-59 (сплав містить 59% міді + 1% свин­цю) гаря­че­ка­та­ний (Г), шести­гран­ний (ШГ), нор­маль­ної точно­сті (Н), інші пока­зни­ки від­су­тні / нева­жли­ві (Х ).

Засто­со­ву­ють шести­гран­ник латун­ний, так само як і шести­гран­ник нер­жа­ві­ю­чий, для виго­тов­ле­н­ня тру­бної арма­ту­ри, шесте­рень, крі­пиль­них дета­лей (від виго­тов­ле­н­ня годин до виго­тов­ле­н­ня суден і літа­ків) і декору.

Най­ме­ну­ва­н­няГОСТВага кг. за 1 м/п .кіль­кість
зали­шків кг.
Ціна грн/кг до 50 кг
Пру­ток ДШГПП 6х3000 ЛС59–1 АВР 52597–20060.263235.8дого­вір­на
Пру­ток ДШГПП 7х3000 ЛС59–1 АВР 52597–20060.358замов­ле­нодого­вір­на
Пру­ток ДШГПП 8х3000 ЛС59–1 АВР 52597–20060.46889.8дого­вір­на
Пру­ток ДШГПП 10х3000 ЛС59–1 АВР 52597–20060.731777дого­вір­на
Пру­ток ДШГПП 11х3000 ЛС59–1 АВР 52597–20060.88511дого­вір­на
Пру­ток ДШГПП 12х3000 ЛС59–1 АВР 52597–20061.053153.2дого­вір­на
Пру­ток ДШГПП 14х3000 ЛС59–1 АВР 52597–20061.434110.8дого­вір­на
Пру­ток ДШГПП 17х3000 ЛС59–1 АВР 52597–20062.114218.4дого­вір­на
Пру­ток ДШГПП 19х3000 ЛС59–1 АВР 52597–20062.641149дого­вір­на
Пру­ток ДШГПП 22х3000 ЛС59–1ГОСТ 2060–20073.541107.7дого­вір­на
Пру­ток ДШГПП 24х3000 ЛС59–1ГОСТ 2060–20074.215155.2дого­вір­на
Пру­ток ДШГПП 27х3000 ЛС59–1ГОСТ 2060–20075.334110дого­вір­на
Пру­ток ДШГПП 30х3000 ЛС59–1ГОСТ 2060–20076.586168дого­вір­на
Пру­ток ДШГПП 32х3000 ЛС59–1ГОСТ 2060–20077.493122дого­вір­на
Пру­ток ДШГПП 36х3000 ЛС59–1ГОСТ 2060–20079.484113дого­вір­на
Пру­ток ГШГНХ 41х3000 ЛС59–1ГОСТ 2060–200712.301146.2дого­вір­на
Пру­ток ГШГНХ 46х3000 ЛС59–1ГОСТ 2060–200715.484273.4дого­вір­на