Пруток латунний

Пру­ток латун­ний — дов­го­мір­ний про­кат з лату­ні, який в попе­ре­чно­му пере­рі­зі має пра­виль­не коло. Загаль­но­прийня­то латун­не коло нази­ва­ти латун­ним пру­тком. Насправ­ді пру­ток латун­ний може бути ква­дра­тним (КВ), кру­глим (КР), шести­гран­ним (ШГ), пря­мо­ку­тним (ПР). (Точно таке ж позна­че­н­ня засто­со­ву­є­ться для ста­ле­вий і калі­бро­ва­но­го кола).

На цій сто­рін­ці ми роз­гля­не­мо пру­ток латун­ний кру­глий (КР). Латун­ний пру­ток не такий міцний як брон­зо­вий, але досить пла­сти­чний, іржа­во­стій­кий і зно­со­стій­кий. Добре під­да­є­ться пай­ці, зва­рю­ван­ні і різних видів оброб­ки.

Пру­ток мідний зна­чно пере­вер­шує пру­ток латун­ний. А якщо вам потрі­бен лег­кий і міцний пру­ток з кольо­ро­вих мета­лів, то вам вар­то роз­гля­ну­ти коло алю­мі­ні­є­вий Д16Т. Його вла­сти­во­сті без­по­се­ре­дньо зале­жать від вла­сти­во­стей спла­ву лату­ні з якої виго­тов­ле­ний пру­ток латун­ний і спосо­бу виго­тов­ле­н­ня.

За спосо­бом виго­тов­ле­н­ня пру­ток латун­ний буває:
- Холо­дно­тя­ну­ті (Х)
- гаря­чо­де­фор­мо­ва­ні (Г)

За точні­стю виго­тов­ле­н­ня:
-пру­ток латун­ний під­ви­ще­ної точно­сті (П);
-пру­ток латун­ний висо­кої точно­сті (В);
-пру­ток латун­ний нор­маль­ної точно­сті (Н).

Пру­ток латун­ний може виго­тов­ля­ти­ся за осо­бли­ви­ми умо­ва­ми:
-анті­ма­гні­тний (АМ);
-авто­ма­гні­тний (АВ);
-полу­твер­дий під­ви­ще­но­го рів­ня пла­сти­чно­сті (Ф);
-твер­дих під­ви­ще­ної пла­сти­чно­сті (У);
-під­ви­ще­н­ня пла­сти­чно­сті пре­со­ва­ний (Ц).

Пру­ток латун­ний, так само як і коло нер­жа­ві­ю­чий, може постав­ля­ти­ся в бухтах:
- віль­на намо­ту­ва­н­ня в бухти (БТ);
- послой­ная кру­го­во­у­по­ря­до­че­ная намо­ту­ва­н­ня в бухти (БУ).
Дов­жи­на дро­ту може бути немір­ної (НД) і кра­тної мір­ної (КД)

Мар­ку­ва­н­ня.

ЛС-59–1 ф14 * 3000 ГКРНХ

пру­ток зі спла­ву ЛЗ 59–1, діа­метр 14 мм, дов­жи­на 3000 мм, горя­че­де­фор­мо­ва­на (Г), кру­гло­го пере­ти­ну (КР), нор­маль­ної точно­сті (Н), буква “Х” — позна­чає що дана інфор­ма­ція неві­до­ма і нева­жли­ва (в даній випад­ку це дов­жи­на пру­тка).

Най­по­ши­ре­ні­ші пру­тки латун­ні з марок ЛС-59 і Л63. У чому їхня від­мін­ність?
Пока­зни­ки еле­ктро­про­від­но­сті і тепло­про­від­но­сті у обох пру­тків одна­ко­ва.

Пру­ток латун­ний ЛС-59, як і шести­гран­ник латун­ний ЛС-59, містить сви­нець, який зни­жує удар­ну в’яз­кість і збіль­шує кри­хкість. Через свин­цю пру­ток латун­ний ЛС-59 кра­ще під­да­є­ться токар­ній оброб­ці; після обто­чу­ва­н­ня ми отри­му­є­мо поро­шко­по­ді­бну струж­ку.

При силь­них удар­них наван­та­же­н­нях можли­ве утво­ре­н­ня трі­щин. Пру­ток латун­ний ЛС-59 вико­ри­сто­ву­ють для виго­тов­ле­н­ня під­ши­пни­ків ков­за­н­ня (при неви­со­кій пито­мій тиску і висо­кої швид­ко­сті), що направ­ля­ють вер­ста­тів, дета­лей запір­ної арма­ту­ри, гайок, бол­тів, шесте­рень, газо­вих реду­кто­рів.

Пру­ток латун­ний Л63, так само як і лист латун­ний Л63, після токар­но­го обро­бле­н­ня зали­шає злив­ну (хви­ля­сту, масля­ну) струж­ку. Обро­бля­ти його на вер­ста­ті тро­хи гір­ше ніж пру­ток ЛС-59. Л63 добре обро­бля­є­ться тиском в холо­дно­му ста­ні. Він не такий кри­хкий як пру­ток ЛС59 (при силь­них удар­них наван­та­же­н­нях йому вла­сти­во швид­ше рас­сплю­щі­ва­ніе, ніж роз­трі­ску­ва­н­ня), а зна­чить більш надій­ний для бага­тьох від­по­від­аль­них дета­лей.

Пру­ток латун­ний Л63 вико­ри­сто­ву­ють для виго­тов­ле­н­ня дета­лей машин, при­по­їв, закле­пок, гвин­тів, гайок.

Хімі­чний склад на пру­ток латун­ний регла­мен­ту­є­ться ГОСТ 15527, ГОСТ 2060 — техні­чні нор­ми для пру­тка латун­но­го

Пру­ток латун­ний обох марок, так само як і коло мідний і коло брон­зо­вий, вико­ри­сто­ву­ють для виго­тов­ле­н­ня мета­ло­ви­ро­бів, вту­лок, різних дета­лей обла­дна­н­ня в хімі­чній про­ми­сло­во­сті, при­ла­до­бу­ду­ван­ні, всіх видах авто­бу­ду­ва­н­ня; для виго­тов­ле­н­ня еле­мен­тів деко­ру.

Можли­во, вам буде ціка­во дізна­ти­ся про мар­ках і поверх­нях листа алю­мі­ні­є­во­го та алю­мі­ні­є­вої пли­ти.

Най­ме­ну­ва­н­няГОСТВага( кг) за 1 м/пкіль­кість
зали­шків кг.
Ціна грн/кг
Пру­ток ДКРНП 6х3000 Л63ГОСТ 2060–2007
0,24
215,8
234
Пру­ток ДКРНП 8х3000 Л63ГОСТ 2060–2007
0,43
242,6
234
Пру­ток ДКРНП 10х3000 Л63ГОСТ 2060–2007
0,67
211,8
234
Пру­ток ДКРНП 12х3000 Л63ГОСТ 2060–2007
0,96
103,0
234
Пру­ток ДКРНП 14х3000 Л63ГОСТ 2060–2007
1,30
317,4
234
Пру­ток ДКРНП 16х3000 Л63ГОСТ 2060–2007
1,70
199,8
234
Пру­ток ДКРНП 18х3000 Л63ГОСТ 2060–2007
2,16
313,6
234
Пру­ток ДКРНП 20х3000 Л63ГОСТ 2060–2007
2,66

7,6
234
Пру­ток ДКРНП 22х3000 Л63ГОСТ 2060–2007
3,22
328,0
234
Пру­ток ДКРНП 25х3000 Л63ГОСТ 2060–2007
4,16
708,0
234
Пру­ток ДКРНП 30х3000 Л63ГОСТ 2060–2007
5,99
129,7
234
Пру­ток ДКРНП 35х3000 Л63ГОСТ 2060–2007
8,15
204,4
234
Пру­ток ДКРНП 40х3000 Л63ГОСТ 2060–2007
10,6
166,4
234
Пру­ток ГКРНХ 45х3000 Л63ГОСТ 2060–2007
13,5
324,0
234
Пру­ток ГКРНХ 50х3000 Л63ГОСТ 2060–2007
16,6
180,6
234
Пру­ток ГКРНХ 60х3000 Л63ГОСТ 2060–2007
24,0
286,0
234
Пру­ток ГКРНХ 70х3000 Л63ГОСТ 2060–2007
32,6
296,0
234
Пру­ток ГКРНХ 80х3000 Л63ГОСТ 2060–2007
42,6

252,0
234
Пру­ток ГКРНХ 90х3000 Л63ГОСТ 2060–2007
53,9
320,0
234

Най­ме­ну­ва­н­няГОСТВага( кг) за 1 м/пкіль­кість
зали­шків кг.
Ціна грн/кг
Пру­ток ДКРПП 3х3000 ЛС59–1 АВР 52597–2006
0,06
125,1
192
Пру­ток ДКРПП 4х3000 ЛС59–1 АВР 52597–2006
0,11
замов­ле­но
186
Пру­ток ДКРПП 5х3000 ЛС59–1 АВР 52597–2006
0,17
замов­ле­но
186
Пру­ток ДКРПП 6х3000 ЛС59–1 АВР 52597–2006
0,24
144,2
186
Пру­ток ДКРПП 7х3000 ЛС59–1 АВР 52597–2006
0,33
13,0
186
Пру­ток ДКРПП 8х3000 ЛС59–1 АВР 52597–2006
0,42
замов­ле­но
186
Пру­ток ДКРПП 9х3000 ЛС59–1 АВ (МТ)Р 52597–2006
0,54
359,8
186
Пру­ток ДКРПП 10х3000 ЛС59–1 АВР 52597–2006
0,66
10,9
186
Пру­ток ДКРПП 11х3000 ЛС59–1 АВР 52597–2006
0,80
214,6
186
Пру­ток ДКРПП 12х3000 ЛС59–1 АВР 52597–2006
0,96
137,6
186
Пру­ток ДКРПП 14х3000 ЛС59–1 АВР 52597–2006
1,30
191,8
186
Пру­ток ДКРПП 16х3000 ЛС59–1 АВР 52597–2006
1,70
327,8
186
Пру­ток ДКРПП 18х3000 ЛС59–1 АВР 52597–2006
2,15
96,8
186
Пру­ток ДКРПП 20х3000 ЛС59–1 АВР 52597–2006
2,65
63,6
186
Пру­ток ДКРПП 22х3000 ЛС59–1ГОСТ 2060–2007

3,21
5,4
186
Пру­ток ДКРПП 24х3000 ЛС59–1ГОСТ 2060–2007
3,82
0,8
186
Пру­ток ДКРПП 25х3000 ЛС59–1ГОСТ 2060–2007

4,15
110,0
186
Пру­ток ДКРПП 27х3000 ЛС59–1ГОСТ 2060–2007
4,84
71,8
186
Пру­ток ДКРПП 28х3000 ЛС59–1ГОСТ 2060–2007
5,20
182,6
186
Пру­ток ДКРПП 30х3000 ЛС59–1ГОСТ 2060–2007
5,97
56,6
186
Пру­ток ДКРПП 32х3000 ЛС59–1ГОСТ 2060–2007
6,80
254,8
186
Пру­ток ДКРПП 35х3000 ЛС59–1ГОСТ 2060–2007
8,13
354,0
186
Пру­ток ДКРПП 36х3000 ЛС59–1ГОСТ 2060–2007
8,60
146,8
186
Пру­ток ДКРПП 40х3000 ЛС59–1ГОСТ 2060–2007

10,6
481,2
186
Пру­ток ГКРНХ 45х3000 ЛС59–1ГОСТ 2060–2007
13,4
69,0
186
Пру­ток ГКРНХ 50х3000 ЛС59–1ГОСТ 2060–2007
16,6
69,4
186
Пру­ток ГКРНХ 55х3000 ЛС59–1ГОСТ 2060–2007
20,1
399,4
186
Пру­ток ГКРНХ 60х3000 ЛС59–1ГОСТ 2060–2007
23,9
238,2
186
Пру­ток ГКРНХ 65х3000 ЛС59–1ГОСТ 2060–2007
28,0
215,2
186
Пру­ток ГКРНХ 70х3000 ЛС59–1 (МТ)ГОСТ 2060–2007
32,5
190,0
186
Пру­ток ГКРНХ 75х3000 ЛС59–1 (МТ)ГОСТ 2060–2007
37,3
376,8
186
Пру­ток ГКРНХ 80х3000 ЛС59–1ГОСТ 2060–2007
42,5
178,8
186
Пру­ток ГКРНХ 85х3000 ЛС59–1 (МТ)ГОСТ 2060–2007
47,9
103,8
186
Пру­ток ГКРНХ 90х3000 ЛС59–1ГОСТ 2060–2007
53,8
замов­ле­но
186
Пру­ток ГКРНХ 100х3000 ЛС59–1ГОСТ 2060–2007
66,4
394,8
186
Пру­ток ГКРНХ 110х3000 ЛС59–1ГОСТ 2060–2007
80,3
506,4
186
Пру­ток ГКРНХ 120х3000 ЛС59–1 (МТ)ГОСТ 2060–2007
95,6
362,1

186
Пру­ток ГКРНХ 130х2500 ЛС59–1 (МТ)ГОСТ 2060–2007
112
246,1
186
Пру­ток ГКРНХ 140х2000 ЛС59–1 (МТ)ГОСТ 2060–2007

130
298,0
186
Пру­ток ГКРНХ 150х2000 ЛС59–1 (МТ)ГОСТ 2060–2007

149
170,6
186