Стрічка латунна

Латун­на стрі­чка — один з видів мета­ло­ви­ро­бів з пло­ско­го про­ка­ту лату­ні, який виро­бля­є­ться зі спла­ву міді з дода­ва­н­ням різно­го від­со­тка цин­ку — від 5 до 36%. Виго­тов­ле­н­ня даних мета­ло­ви­ро­бів загаль­но­го при­зна­че­н­ня регу­лю­є­ться ГОСТом 2208–91, в яко­му стрі­чка латун­на опи­су­є­ться як прокат

 • Холо­дно­ка­та­но­го спосо­бу — Д

 • Пря­мо­ку­тно­го пере­ти­ну — ПР

 • З тов­щи­ною (мм) — 0,08 — 3

 • З шири­ною (мм) — 10–600

 • З дов­жи­ною — НМ

Латун­на стрі­чка реа­лі­зу­є­ться пере­ва­жно в роз­дріб, оскіль­ки це спе­ци­фі­чний вид мета­ло­ви­ро­бів з огля­ду на його пев­ну обме­же­ність щодо засто­су­ва­н­ня. Купи­ти латун­ні стрі­чки у нас про­по­ну­є­ться на вибір таких насту­пних параметрів:

 • Как состо­я­ние мате­ри­а­ла (обо­зна­ча­е­тся литерами)

М — м’я­ке П — напів­твер­де Т — твер­де О — осо­бли­во твер­де Ж — пружіннотвёрдое

 • Як спе­ци­фі­ка­ція (за осо­бли­ви­ми умовами)

ШТ — або виріб для штам­пу­ва­н­ня АМ — або стрі­чка латун­на анті­ма­гніт ПС — з під­ви­ще­ною по сер­по­ви­дно точні­стю ГВ — мета­ло­ви­ріб нор­мо­ва­ної гли­би­ною видав­лю­ва­н­ня ИГ — стрі­чка з лату­ні на вигин (витри­мує випро­бу­ва­н­ня) Т — для тру­бок раді­а­тор­них П — для раді­а­тор­них пластин

 • Як стан­дарт точності

Н — нор­маль­ний К — під­ви­ще­на (шири­на), нор­маль­на (тов­щи­на) И — під­ви­ще­на (тов­щи­на), нор­маль­на (шири­на) П — під­ви­ще­на (тов­щи­на і шири­на) У — висо­кий (ана­ло­гі­чно) Крім пара­ме­трів ГОСТу 2208–91, що від­но­си­ться до стрі­чок латун­ним загаль­но­го при­зна­че­н­ня, виго­тов­ле­н­ня про­ка­ту цьо­го асор­ти­мен­ту також обумов­лю­є­ться стан­дар­та­ми ГОСТів:

 • 1018–77 – капсюли

 • 20717–80 – радиаторные

 • 4442–72 – пре­ци­зи­он­ное приборостроение

Вся стрі­чка латун­на, чия ціна фор­му­є­ться зазна­че­ни­ми стан­дар­та­ми і мар­ка­ми спла­ву, про­да­є­ться як в руло­нах, так і в від­різ­ках необ­хі­дної вам дов­жи­ни, а також з послу­га­ми попе­ре­дньої металообробки. 

Най­ме­ну­ва­н­няГОСТВага кг. за 1 м/п .кіль­кість
зали­шків кг.
Ціна грн/кг
Стрі­чка ДПРНМ 0,25х300 Л63ГОСТ 2208–20070.635300дого­вір­на
Стрі­чка ДПРНМ 0,30х300 Л63ГОСТ 2208–20070.762358
дого­вір­на
Стрі­чка ДПРНП 0,50х300 Л63ГОСТ 2208–20071,27замов­ле­но
дого­вір­на
Стрі­чка ДПРНТ 0,30х300 Л63ГОСТ 2208–20070,76замов­ле­но
дого­вір­на
Стрі­чка ДПРНТ 0,40х300 Л63ГОСТ 2208–20071,02

355,8дого­вір­на