Труба латунна

Тру­ба латун­на — доро­га і бажа­на гостя в таких галу­зях, як маши­но­бу­ду­ва­н­ня, при­ла­до­бу­ду­ва­н­ня, еле­ктро­енер­ге­ти­ка, будів­ни­цтво, житло­во-кому­наль­не госпо­дар­ство. Вона від­но­ся­ться до пре­сти­жних видів мета­ло­про­ка­ту, тому що має від­мін­ні хара­кте­ри­сти­ки і висо­кі фізи­ко-меха­ні­чні властивості.

Кла­си­фі­ка­ція та мар­ку­ва­н­ня
Латунь — це мідно-цин­ко­вий сплав, де мідь основ­ний мате­рі­ал, а цинк висту­пає леги­ру­ю­щим ком­по­нен­том з при­су­тні­стю в ньо­му від 5 до 45 від­со­тків. В резуль­та­ті зли­т­тя цих двох хімі­чних еле­мен­тів в різних про­пор­ці­ях і з’я­вив­ся мате­рі­ал латунь з різни­ми хара­кте­ри­сти­ка­ми і полі­пше­ни­ми пара­ме­тра­ми. Сплав, в яко­му 2–20% цин­ку — це чер­во­на латунь, при вмі­сті в спла­ві 20–36% цин­ку латунь вихо­дить жов­тої. Оби­два мета­лу вигля­да­ють оша­тно, тому зна­хо­дять засто­су­ва­н­ня не тіль­ки в техні­ці, а й в оздо­блен­ні інте­р’є­рів. Кла­си­фі­ка­ція Про­сті спла­ви або дво­ком­по­нен­тні скла­да­ю­ться тіль­ки з міді і цин­ку, допу­ска­є­ться абсо­лю­тно незна­чна при­су­тність інших еле­мен­тів. Спе­ці­аль­ні або бага­то­ком­по­нен­тні лату­ні мають в сво­є­му скла­ді поряд з мід­дю і цин­ком і інші легу­ю­чі компоненти.

Мар­ку­ва­н­ня
Про­сті лату­ні і мар­ку­ю­ться про­сто — при­су­тній буква Л і цифра. Так, Л90 позна­чає, що це про­ста латунь з вмі­стом 88–91% міді, 9–12% цин­ку і 0,2% домішок.

У спе­ці­аль­них лату­нях мар­ку­ва­н­ня теж почи­на­є­ться з букви Л. За нею йдуть інші легу­ю­чі еле­мен­ти і їх про­цен­тний вміст в спла­ві по спа­да­ю­чій. Цинк в скла­ді не позна­че­ний, він визна­ча­є­ться від­ні­ма­н­ням від 100% всіх інших домі­шок. Легу­ю­чи­ми еле­мен­та­ми висту­па­ють крем­ній, мар­га­нець, залі­зо, нікель, алю­мі­ній, свинець. 

Мар­ки позна­ча­ю­ться скла­дни­ми поєд­на­н­ня­ми:
ЛЦ40Мц3Ж, ЛЦ40С, ЛАЖ60–1‑1.

Кла­си­фі­ка­ція і мар­ку­ва­н­ня труб за техні­чни­ми умо­ва­ми:
- тру­би загаль­но­го при­зна­че­н­ня (ГОСТ 494–90);
- тру­би тон­ко­стін­ні тягне­ні (ГОСТ 11383–75);

За спосо­бом виро­бни­цтва:
- холо­дно­ка­та­ні, тягну­ті (Д);
- пре­со­ва­ні або гаря­чо­де­фор­мо­ва­ні (Г);

Ста­ном мате­рі­а­лу:
- м’я­ка (М);
- під­ви­ще­ної пла­сти­чно­сті (Л);
- четвер­тьтвер­дая (Ч);
- напів­твер­да (П);
- під­ви­ще­ної пла­сти­чно­сті напів­твер­да (І);
- твер­да після низь­ко­тем­пе­ра­тур­но­го від­па­лу (Т);

За точні­стю виго­тов­ле­н­ня:
- висо­ка (В);
- під­ви­ще­на (П);
- нор­маль­на (Н);

За фор­мою попе­ре­чно­го пере­рі­зу:
кру­глі (КР). Виго­тов­ля­ю­ться латун­ні тру­би мір­ної і кра­тної мір­ної дов­жи­ни від 1,5 до 12 м, рів­но під­рі­за­ють, упа­ко­ву­ю­ться в зв’яз­ки з одна­ко­вим діа­ме­тром пере­ти­ну, ик кожної зв’яз­ці крі­пи­ться мар­ко­ва­на бирка. 

Засто­су­ва­н­ня труб:
Латунь стій­ка до коро­зії, дов­го слу­жить, добре пере­но­сить всі види меха­ні­чної оброб­ки, про­сто мон­ту­є­ться, її можна вари­ти і пая­ти. Зав­дя­ки сво­їм вла­сти­во­стям, основ­не при­зна­че­н­ня латун­на тру­ба зна­йшла в галу­зі вико­ри­ста­н­ня тру­бо­про­во­дів висо­ко­го тиску. 

Вико­ри­сто­ву­є­ться у водо­по­ста­чан­ні та опа­лю­валь­них систе­мах, на нафто- і газо­про­во­дах. Дуже лег­ка, латун­на тру­ба засто­со­ву­є­ться там, де потрі­бно домог­ти­ся міцно­сті і надій­но­сті, але необ­хі­дно змен­ши­ти вагу кон­стру­кції. Раді­а­тор­ні тру­би успі­шно засто­со­ву­ють не тіль­ки в авто­мо­біль­них раді­а­то­рах, а й в тепло­те­хні­ці. Латун­ні пере­хі­дни­ки — кра­щий спо­сіб з’єд­на­н­ня труб з різних мета­лів. Мар­ка ЛС59–1 йде на виро­бни­цтво і ремонт сан­те­хні­чної арма­ту­ри. Мар­ка Л68 з най­кра­що­го пла­сти­чні­стю вико­ри­сто­ву­є­ться там, де потрі­бні часті пере­ги­ни і деформації.

Най­ме­ну­ва­н­няГОСТВага кг. за 1 м/п .кіль­кість
зали­шків кг.
Ціна грн/кг
Тру­ба ДКРНЧ 8х1,0х3000 Л63ГОСТ 494‑20140.186337.4дого­вір­на
Тру­ба ДКРНЧ 10х1,0х3000 Л63ГОСТ 494‑20140.239434дого­вір­на
Тру­ба ДКРНМ 10х1,0х3000 Л68ГОСТ 21646–030.239169.6дого­вір­на
Тру­ба ДКРНП 10х1,5х3000 Л63ГОСТ 21646–030.33992.4дого­вір­на
Тру­ба ДКРНП 12х1,0х3000 Л68ГОСТ 21646–030.292замов­ле­нодого­вір­на
Тру­ба ДКРНП 12х1,5х3000 Л63ГОСТ 21646–030.421.2дого­вір­на
Тру­ба ДКРНП 14х1,0х3100 Л63ГОСТ 21646–030.345126.4дого­вір­на
Тру­ба ДКРНП 16х1,0х3100 Л68ГОСТ 21646–030.399507.6дого­вір­на
Тру­ба ДКРНП 16х1,0х4100 Л68ГОСТ 21646–030.3996.5дого­вір­на
Тру­ба ДКРНП 16х1,5х3000 Л68ГОСТ 21646–030.58139дого­вір­на
Тру­ба ДКРНП 18х1,0х3000 Л68ГОСТ 21646–030.452157.4дого­вір­на
Тру­ба ДКРНП 19х1,0х3100 Л68ГОСТ 21646–030.47841.4дого­вір­на
Тру­ба ДКРНП 19х1,0х4100 Л68ГОСТ 21646–030.478172дого­вір­на
Тру­ба ДКРНП 25х1,0х3000 Л63ГОСТ 21646–030.638162дого­вір­на
Тру­ба ДКРНП 30х1,0х3000 Л63ГОСТ 21646–030.771185.6дого­вір­на
Тру­ба ДКРНП 32х1,0х3000 Л63ГОСТ 21646–030.824179.6дого­вір­на
Тру­ба ДКРНП 38х1,0х3000 Л68ГОСТ 21646–030.98490.4дого­вір­на
Тру­ба ДКРНП 42х1,0х3000 Л63ГОСТ 21646–031.0937дого­вір­на