Дріт мідний

Дріт виго­тов­ля­ють з міді не ниж­че мар­ки М1 з хімі­чним скла­дом по ГОСТ 859‑2001. Від­бір і під­го­тов­ку проб для визна­че­н­ня хімі­чно­го скла­ду кольо­ро­вих мета­лів і спла­вів здій­сню­ють згі­дно з ГОСТ 24231–80.

Мідний дріт від­рі­зня­є­ться висо­кою пла­сти­чні­стю, коро­зій­ну стій­кість, еле­ктри­чної та тепло­вої про­від­ні­стю. Вона лег­ко під­да­є­ться оброб­ці і зва­рю­є­ться за допо­мо­гою попе­ре­дньо­го нагрі­ва­н­ня. Мар­ку­ва­н­ня сор­то­во­го про­ка­ту позна­чає чисто­ту спла­ву. Мідний дріт М1 — витя­гну­тий про­філь кру­гло­го пере­ти­ну з пер­вин­ної міді висо­кої яко­сті. Міні­маль­ний вміст домі­шок в хімі­чно­му скла­ді мате­рі­а­лу забез­пе­чує під­ви­ще­ні екс­плу­а­та­цій­ні хара­кте­ри­сти­ки сор­то­во­го про­ка­ту. Зале­жно від ста­ну мате­рі­а­лу у нас про­да­є­ться мідний дріт ММ м’я­ка і МТ твер­да. Кожен з них має свої пере­ва­ги і обла­стю засто­су­ва­н­ня.

Най­ме­ну­ва­н­няГОСТВага кг. за 1 м/п .кіль­кість
зали­шків кг.
Ціна грн/кг до 50 кг
Дріт мідний ММ ф 0,5 ммТУ 16 К 71.087–900.001замов­ле­но276
Дріт мідний ММ ф 0,8 ммТУ 16 К 71.087–900.004замов­ле­но276
Дріт мідний ММ ф 1,0 ммТУ 16 К 71.087–900.007замов­ле­но276
Дріт мідний ММ ф 1,5 ммТУ 16 К 71.087–900.015замов­ле­но276
Дріт мідний ММ ф 2,0 ммТУ 16 К 71.087–900.028замов­ле­но276
Дріт мідний ММ ф 3,0 ммТУ 16 К 71.087–900.063замов­ле­но276
Дріт мідний ММ ф 4,0 ммТУ 16 К 71.087–900.112замов­ле­но276
Дріт мідний ММ ф 5,0 ммТУ 16 К 71.087–900.175замов­ле­но276
Дріт мідний ММ ф 6,0 ммТУ 16 К 71.087–900.252замов­ле­но276
Дріт мідний ММ ф 8,0 ммТУ 16 К 71.087–900.449замов­ле­но276