Лист мідний

Листо­ва мідь — най­по­пу­ляр­ні­ший в даний час литво з кольо­ро­вих мета­лів. Якщо порів­ню­ва­ти мідні листи з ана­ло­гі­чни­ми виро­ба­ми, виго­тов­ле­ни­ми з інших мате­рі­а­лів, то про­ка­ту з міді при­та­ман­ні осо­бли­ві вла­сти­во­сті, до яких відноситься:

- під­ви­ще­на еле­ктри­чна і тепло­ва про­від­ність. Напри­клад, по еле­ктро­про­від­но­сті мідь випе­ре­джає тіль­ки срі­бло;
- стій­кість до пере­па­дів тем­пе­ра­тур, уль­тра­фі­о­ле­то­во­го випро­мі­ню­ва­н­ня, коро­зії, тому мідні листи від­мін­но під­хо­дять для вико­ри­ста­н­ня в агре­сив­но­му сере­до­ви­щі;
- вогне­трив­кість, жаро­стій­кість і поже­жна без­пе­ка;
- лег­ко під­да­є­ться оброб­ці, зокре­ма — кле­пки і пай­ку. Листи можна зва­ри­ти будь-яки­ми мето­да­ми;
- поверх­ню листів на пові­трі при нор­маль­них тем­пе­ра­ту­рах покри­ва­є­ться окси­дною плів­кою. При три­ва­лій екс­плу­а­та­ції вона слу­жить захи­стом від агре­сив­них впли­вів нав­ко­ли­шньо­го середовища.

Кла­си­фі­ка­ція про­ду­кції
Випу­ска­є­ться листо­ва мідь в широ­ко­му асор­ти­мен­ті згі­дно з вимо­га­ми техні­чних норм і чин­но­го ГОСТу 859‑2001. Даний стан­дарт нор­мує ряд хара­кте­ри­стик про­ду­кції, такі як меха­ні­чні вла­сти­во­сті, хімі­чний склад, допу­ски по дов­жи­ні і тов­щи­ні і інші параметри.

Кла­си­фі­ку­є­ться листо­ва про­ду­кція з техні­чних і хімі­чни­ми характеристиками.

За спосо­бом виро­бни­цтва:
холо­дно­фор­мі­ро­ван­ний (Д);
гаря­че­ка­та­ний (Г);

Ста­ном мате­рі­а­лу листи випу­ска­ю­ться:
твер­ді (Т);
напів­твер­ді (П);
м’я­кі (М)

За точні­стю виго­тов­ле­н­ня, яка може бути:
нор­маль­ної (Н);
під­ви­ще­ної (П).

По дов­жи­ні. Якщо про­ду­кція виго­тов­ле­на мето­дом холо­дної катки, вона реа­лі­зу­є­ться в рулонах.

Дов­жи­на гаря­че­ка­та­них виро­бів може бути:
немір­ної (НД);
кра­тної мір­ної (КД);
мір­ної (МД).

Хімі­чний склад
Умов­но мідна листо­ва про­ду­кція поді­ля­є­ться на 3 гру­пи спла­вів і може позна­ча­ти­ся насту­пни­ми сим­во­ла­ми — М1, М2, М3. Цифра позна­чає кіль­кість міді в скла­ді: чим вона вища, тим мен­ше в спла­ві міді. Напри­клад, в про­ду­кції мар­ки М1 місти­ться 0,1% домі­шок. Це оло­во, сур­ма, цинк, сір­ка і миш’як, інші 99,9 — це чиста мідь. Зав­дя­ки чисто­ті спла­ву виро­би даної мар­ки мають най­біль­ший попит.

Крім того, в мар­ку­ван­ні про­ду­кції вико­ри­сто­ву­ю­ться такі сим­во­ли, як “ф” і “р”. Вони вка­зу­ють, що вміст кисню, який вва­жа­є­ться шкі­дли­вою домі­шкою, зни­же­ний. Наяв­ність кисню зни­жує коро­зій­ну стій­кість, пла­сти­чність арку­шів, їх пая­е­мо­сти і зва­рю­ва­ність. Крім того, чим ниж­че рівень кисню, тим ниж­че і еле­ктри­чна про­від­ність спла­ву. Так само в мар­ку­ван­ні вітчи­зня­них листо­вих напів­фа­бри­ка­тів вико­ри­сто­ву­є­ться і сим­вол “Е”, який позна­чає кон­троль про­від­но­сті еле­ктри­ки. До окре­мої товар­ної гру­пи нале­жать виро­би з низь­ко­ле­го­ва­них спла­вів міді: до його скла­ду вхо­дить неве­ли­ка кіль­кість мар­ган­цю, телу­ру, кадмію.

Техні­чні хара­кте­ри­сти­ки Згі­дно ГОСТ про­ду­кція має насту­пні пара­ме­три:
- стан­дар­тна дов­жи­на — 1 500 мм, але під замов­ле­н­ня можна виго­то­ви­ти про­ду­кцію дов­жи­ною від 500 до 6 000мм;
- стан­дар­тна шири­на листів — 1 000 мм, але можли­во і змі­на цієї цифри від 5 до 2 500 мм;
- тов­щи­на для плит — 25–150 мм, для смуг і листів — 0,4- 25,0 мм.

Пере­ва­ги вико­ри­ста­н­ня листо­вої міді
Вико­ри­ста­н­ня листо­во­го мідно­го про­ка­ту дуже вигі­дно і з еко­но­мі­чних і за техні­чни­ми пара­ме­тра­ми: виро­би з ньо­го про­сті в обслу­го­ву­ван­ні, дов­го­ві­чні, еко­ло­гі­чно чисті, мають висо­кі есте­ти­чні пока­зни­ки. Навіть при три­ва­лій екс­плу­а­та­ції, виго­тов­ле­ні з мідних листів виро­би, збе­рі­га­ють свої фун­кціо­наль­ні характеристики.

Най­ме­ну­ва­н­няГОСТВага листа кг.кіль­кість
зали­шків кг.
Ціна грн/кг
Лист ДПРНМ 0,4х600х1500 М1ГОСТ 1173–20063.189.6дого­вір­на
Лист ДПРНМ 0,5х600х1500 М1ГОСТ 1173–2006452.8дого­вір­на
Лист ДПРНМ 0,6х600х1500 М1ГОСТ 1173–20064.8219дого­вір­на
Лист ДПРНМ 0,8х600х1500 М1ГОСТ 1173–20066.4402дого­вір­на
Лист ДПРНМ 1,0х600х1500 М1ГОСТ 1173–20067.8замов­ле­нодого­вір­на
Лист ДПРНМ 1,2х600х1500 М1ГОСТ 1173–20069.6150.6дого­вір­на
Лист ДПРНМ 1,5х600х1500 М1ГОСТ 1173–20061235.2дого­вір­на
Лист ДПРНМ 2,0х600х1500 М1ГОСТ 1173–20061663.3дого­вір­на
Лист ДПРНМ 2,0х710х1410 М1ГОСТ 1173–200617.836.2дого­вір­на
Лист ДПРНМ 2,5х600х1500 М1ГОСТ 1173–200619139.2дого­вір­на
Лист ДПРНМ 3,0х600х1500 М1ГОСТ 1173–200623.670.5дого­вір­на
Лист ДПРНМ 3,5х600х1500 М1ГОСТ 1173–200627.1замов­ле­нодого­вір­на
Лист ДПРНМ 4,0х600х1500 М1ГОСТ 1173–200631.259.8дого­вір­на
Лист ДПРНМ 5,0х600х1500 М1ГОСТ 1173–20063914.3дого­вір­на
Лист ДПРНМ 6,0х600х1500 М1ГОСТ 1173–20064712.6дого­вір­на
Лист ДПРНМ 8,0х600х1500 М1ГОСТ 1173–200663429.8дого­вір­на
Лист ДПРНМ 10х600х1500 М1ГОСТ 1173–200678.214.4дого­вір­на
Лист ДПРНМ 12х600х1500 М1ГОСТ 1173–200693.6422.4дого­вір­на
Лист ДПРНП 0,5х600х1500 М1ГОСТ 1173–20064замов­ле­нодого­вір­на
Лист ДПРНП 0,8х600х1500 М1ГОСТ 1173–20066.4замов­ле­нодого­вір­на
Лист ДПРНП 1,0х600х1500 М1ГОСТ 1173–20067.8замов­ле­нодого­вір­на
Лист ДПРНП 1,5х600х1500 М1ГОСТ 1173–200612замов­ле­нодого­вір­на
Лист ДПРНП 2,0х600х1500 М1ГОСТ 1173–200616замов­ле­нодого­вір­на
Лист ДПРНП 2,5х600х1500 М1ГОСТ 1173–200619замов­ле­нодого­вір­на
Лист ДПРНП 3,0х600х1500 М1ГОСТ 1173–200623.6замов­ле­нодого­вір­на
Лист ДПРНП 4,0х600х1500 М1ГОСТ 1173–200631.2замов­ле­нодого­вір­на
Лист ДПРНП 5,0х600х1500 М1ГОСТ 1173–200639замов­ле­нодого­вір­на
Лист ДПРНП 6,0х600х1500 М1ГОСТ 1173–200647замов­ле­нодого­вір­на
Лист ДПРНТ 1,0х600х1500 М1ГОСТ 1173–20067.8191.8дого­вір­на
Лист ДПРНТ 1,5х600х1500 М1ГОСТ 1173–200612106.6дого­вір­на
Лист ДПРНТ 2,0х600х1500 М1ГОСТ 1173–200616274.2дого­вір­на
Лист ДПРНТ 2,5х600х1500 М1ГОСТ 1173–200619613дого­вір­на
Лист ДПРНТ 3,0х600х1500 М1ГОСТ 1173–200623.6190.6дого­вір­на
Лист ДПРНТ 4,0х600х1500 М1ГОСТ 1173–200631.2289.1дого­вір­на
Лист ДПРНТ 5,0х600х1500 М1ГОСТ 1173–20063927.2дого­вір­на
Лист ДПРНТ 6,0х600х1500 М1ГОСТ 1173–20064739.6дого­вір­на
Лист ДПРНТ 8,0х600х1500 М1ГОСТ 1173–200663468.7дого­вір­на
Лист ДПРНТ 10х600х1500 М1ГОСТ 1173–200678.2495.6дого­вір­на
Лист ГПРХХ 16х600х1500 М1ГОСТ 1173–2006124.2184.6дого­вір­на
Лист ГПРХХ 18х600х1500 М1ГОСТ 1173–2006137625.9дого­вір­на
Лист ГПРХХ 20х600х1500 М1ГОСТ 1173–2006152.4139.8дого­вір­на
Лист ГПРХХ 25х600х1500 М1ГОСТ 1173–200619383дого­вір­на

Най­ме­ну­ва­н­няГОСТВага кг. за 1 м/п .кіль­кість
зали­шків кг.
Ціна грн/кг
Стрі­чка ДПРНМ 0,20х300 М1ГОСТ 1173–20060,536

448
дого­вір­на
Стрі­чка ДПРНМ 0,30х300 М1ГОСТ 1173–20060,80454дого­вір­на
Стрі­чка ДПРНМ 0,60х600 М1ГОСТ 1173–20063,20
замов­ле­но
дого­вір­на
Стрі­чка ДПРНМ 1,0*30 М1ГОСТ 1173–20060,270287,7дого­вір­на
Стрі­чка ДПРНП 0,55х670 М1ГОСТ 1173–20063,20
замов­ле­нодого­вір­на