Лист мідний

Листо­ва мідь — най­по­пу­ляр­ні­ший в даний час литво з кольо­ро­вих мета­лів. Якщо порів­ню­ва­ти мідні листи з ана­ло­гі­чни­ми виро­ба­ми, виго­тов­ле­ни­ми з інших мате­рі­а­лів, то про­ка­ту з міді при­та­ман­ні осо­бли­ві вла­сти­во­сті, до яких від­но­си­ться:

- під­ви­ще­на еле­ктри­чна і тепло­ва про­від­ність. Напри­клад, по еле­ктро­про­від­но­сті мідь випе­ре­джає тіль­ки срі­бло;
- стій­кість до пере­па­дів тем­пе­ра­тур, уль­тра­фі­о­ле­то­во­го випро­мі­ню­ва­н­ня, коро­зії, тому мідні листи від­мін­но під­хо­дять для вико­ри­ста­н­ня в агре­сив­но­му сере­до­ви­щі;
- вогне­трив­кість, жаро­стій­кість і поже­жна без­пе­ка;
- лег­ко під­да­є­ться оброб­ці, зокре­ма — кле­пки і пай­ку. Листи можна зва­ри­ти будь-яки­ми мето­да­ми;
- поверх­ню листів на пові­трі при нор­маль­них тем­пе­ра­ту­рах покри­ва­є­ться окси­дною плів­кою. При три­ва­лій екс­плу­а­та­ції вона слу­жить захи­стом від агре­сив­них впли­вів нав­ко­ли­шньо­го сере­до­ви­ща.

Кла­си­фі­ка­ція про­ду­кції
Випу­ска­є­ться листо­ва мідь в широ­ко­му асор­ти­мен­ті згі­дно з вимо­га­ми техні­чних норм і чин­но­го ГОСТу 859‑2001. Даний стан­дарт нор­мує ряд хара­кте­ри­стик про­ду­кції, такі як меха­ні­чні вла­сти­во­сті, хімі­чний склад, допу­ски по дов­жи­ні і тов­щи­ні і інші пара­ме­три.

Кла­си­фі­ку­є­ться листо­ва про­ду­кція з техні­чних і хімі­чни­ми хара­кте­ри­сти­ка­ми.

За спосо­бом виро­бни­цтва:
холо­дно­фор­мі­ро­ван­ний (Д);
гаря­че­ка­та­ний (Г);

Ста­ном мате­рі­а­лу листи випу­ска­ю­ться:
твер­ді (Т);
напів­твер­ді (П);
м’я­кі (М)

За точні­стю виго­тов­ле­н­ня, яка може бути:
нор­маль­ної (Н);
під­ви­ще­ної (П).

По дов­жи­ні. Якщо про­ду­кція виго­тов­ле­на мето­дом холо­дної катки, вона реа­лі­зу­є­ться в руло­нах.

Дов­жи­на гаря­че­ка­та­них виро­бів може бути:
немір­ної (НД);
кра­тної мір­ної (КД);
мір­ної (МД).

Хімі­чний склад
Умов­но мідна листо­ва про­ду­кція поді­ля­є­ться на 3 гру­пи спла­вів і може позна­ча­ти­ся насту­пни­ми сим­во­ла­ми — М1, М2, М3. Цифра позна­чає кіль­кість міді в скла­ді: чим вона вища, тим мен­ше в спла­ві міді. Напри­клад, в про­ду­кції мар­ки М1 місти­ться 0,1% домі­шок. Це оло­во, сур­ма, цинк, сір­ка і миш’як, інші 99,9 — це чиста мідь. Зав­дя­ки чисто­ті спла­ву виро­би даної мар­ки мають най­біль­ший попит.

Крім того, в мар­ку­ван­ні про­ду­кції вико­ри­сто­ву­ю­ться такі сим­во­ли, як “ф” і “р”. Вони вка­зу­ють, що вміст кисню, який вва­жа­є­ться шкі­дли­вою домі­шкою, зни­же­ний. Наяв­ність кисню зни­жує коро­зій­ну стій­кість, пла­сти­чність арку­шів, їх пая­е­мо­сти і зва­рю­ва­ність. Крім того, чим ниж­че рівень кисню, тим ниж­че і еле­ктри­чна про­від­ність спла­ву. Так само в мар­ку­ван­ні вітчи­зня­них листо­вих напів­фа­бри­ка­тів вико­ри­сто­ву­є­ться і сим­вол “Е”, який позна­чає кон­троль про­від­но­сті еле­ктри­ки. До окре­мої товар­ної гру­пи нале­жать виро­би з низь­ко­ле­го­ва­них спла­вів міді: до його скла­ду вхо­дить неве­ли­ка кіль­кість мар­ган­цю, телу­ру, кадмію.

Техні­чні хара­кте­ри­сти­ки Згі­дно ГОСТ про­ду­кція має насту­пні пара­ме­три:
- стан­дар­тна дов­жи­на — 1 500 мм, але під замов­ле­н­ня можна виго­то­ви­ти про­ду­кцію дов­жи­ною від 500 до 6 000мм;
- стан­дар­тна шири­на листів — 1 000 мм, але можли­во і змі­на цієї цифри від 5 до 2 500 мм;
- тов­щи­на для плит — 25–150 мм, для смуг і листів — 0,4- 25,0 мм.

Пере­ва­ги вико­ри­ста­н­ня листо­вої міді
Вико­ри­ста­н­ня листо­во­го мідно­го про­ка­ту дуже вигі­дно і з еко­но­мі­чних і за техні­чни­ми пара­ме­тра­ми: виро­би з ньо­го про­сті в обслу­го­ву­ван­ні, дов­го­ві­чні, еко­ло­гі­чно чисті, мають висо­кі есте­ти­чні пока­зни­ки. Навіть при три­ва­лій екс­плу­а­та­ції, виго­тов­ле­ні з мідних листів виро­би, збе­рі­га­ють свої фун­кціо­наль­ні хара­кте­ри­сти­ки.

Най­ме­ну­ва­н­ня Ціна грн/кг
Лист ДПРНМ 0,5х600х1500 М1258
Лист ДПРНМ 0,5х600х1500 М2258
Лист ДПРНМ 0,6х600х1500 М1258
Лист ДПРНМ 0,6х600х1500 М2258
Лист ДПРНМ 0,8х600х1500 М1258
Лист ДПРНМ 0,2х710х1410 М1258
Лист ДПРНМ 1,0х600х1500 М1258
Лист ДПРНМ 1,2х600х1500 М1258
Лист ДПРНМ 1,5х600х1500 М1258
Лист ДПРНМ 2,0х600х1500 М1258
Лист ДПРНМ 2,5х600х1500 М1258
Лист ДПРНМ 2,5х600х1500 М2258
Лист ДПРНМ 3,0х600х1500 М1258
Лист ДПРНМ 4,0х600х1500 М1258
Лист ДПРНМ 4,0х600х1500 М1258
Лист ДПРНМ 4,0х600х1500 М2258
Лист ДПРНМ 5,0х600х1500 М1258
Лист ДПРНМ 5,0х600х1500 М2258
Лист ДПРНМ 6,0х600х1500 М1258
Лист ДПРНМ 8,0х600х1500 М1258
Лист ДПРНМ 8,0х600х1500 М2258
Лист ДПРНМ 10х600х1500 М1258
Лист ДПРНМ 10х600х1500 М2258
Лист ДПРНМ 12х600х1500 М1258
Лист ДПРНМ 12х600х1500 М2258
Лист ДПРНТ 1,0х600х1500 М1258
Лист ДПРНТ 1,5х600х1500 М1 258
Лист ДПРНТ 2,0х600х1500 М1258
Лист ДПРНТ 2,0х600х1500 М2258
Лист ДПРНТ 2,5х600х1500 М1258
Лист ДПРНТ 3,0х600х1500 М1 (УГМК)258
Лист ДПРНТ 4,0х600х1500 М1258
Лист ДПРНТ 5,0х600х1500 М1258
Лист ДПРНТ 6,0х600х1500 М1258
Лист ДПРНТ 8,0х600х1500 М1258
Лист ДПРНТ 10х600х1500 М1258
Лист ГПРХХ 14х600х1500 М1258
Лист ГПРХХ 16х600х1500 М1258
Лист ГПРХХ 18х600х1500 М2258
Лист ГПРХХ 20х600х1500 М1258
Лист ГПРХХ 20х600х1500 М1 (УГМК)258
Лист ГПРХХ 25х600х1500 М1258
Лист ГПРХХ 25х600х1500 М2258
Пли­та ГПРХХ 30х600х1500 М2 (МТ)258
Пли­та ГПРХХ 30х600х1500 М1258
Пли­та ГПРХХ 40х600х1500 М1258
Пли­та ГПРХХ 50х600х1500 М1258
Пли­та ГПРХХ 60х600х1500 М1258

Най­ме­ну­ва­н­ня Ціна грн/кг
Стрі­чка ДПРНМ 0,20х300 М1282
Стрі­чка ДПРНМ 0,30х300 М1282
Стрі­чка ДПРНП 0,55х670 М1282
Стрі­чка ДПРНМ 0,60х600 М1282