Шина мідна

Мідь — метал, гідно­сті, яко­го люд­ство оці­ни­ло ще з дав­ніх часів. Цей м’який метал, лег­ко під­да­є­ться оброб­ці тиском, є хоро­шим про­від­ни­ком еле­ктри­ки і тепла. Зав­дя­ки сво­їм яко­стям виро­би з міді зна­йшли своє засто­су­ва­н­ня в еле­ктро­те­хні­ці. На даний момент не мен­ше 70% виро­бле­ної міді вико­ри­сто­ву­є­ться в еле­ктро­те­хні­чних виро­бах.

Мідні шини широ­ко вико­ри­сто­ву­є­ться в суча­сних галу­зях про­ми­сло­во­сті при мон­та­жі еле­ктро лан­цю­гів і роз­по­діль­них при­стро­їв, обла­днан­ні висо­ко­го стру­му та інших при­стро­ях, вико­ри­сто­ву­ва­них в про­ми­сло­вих будів­лях. Вони неза­мін­ні в таких обла­стях, як радіо­те­хні­ка і еле­ктро­те­хні­ка, а також в атом­ній енер­ге­ти­ці та авіа­ко­смі­чної галу­зі.

Серед досто­їнств мідної шини можна виді­ли­ти:
- Надій­ність і дов­го­ві­чність;
- Висо­ка пра­це­зда­тність при істо­тних змі­нах тем­пе­ра­тур­но­го режи­му (від — 200 до +250 гра­ду­сів за Цель­сі­єм);
- Хоро­ші пока­зни­ки еле­ктро- і тепло­про­від­но­сті;
- Три­ва­лий тер­мін екс­плу­а­та­ції;
- Висо­ка пла­сти­чність мате­рі­а­лу;
- Більш висо­ка стій­кість до коро­зії, ніж у алю­мі­ні­є­вих шин;
- Можли­вість вто­рин­но­го вико­ри­ста­н­ня сиро­ви­ни;
- Нешкі­дли­вість.

Най­ме­ну­ва­н­няЗали­шок, кгЦіна грн/кг
Шина ШММ 2х40 БТ М1 (МТ)10264
Шина ШММ 3х15 БТ М179264
Шина ШММ 3х20 БТ М139264
Шина ШММ 3х25 БТ М1100264
Шина ШММ 3х30 БТ М187264
Шина ШММ 3х40 БТ М1192264
Шина ШММ 4х30 БТ М148264
Шина ШММ 4х40 БТ М1109264
Шина ШММ 5х30 БТ М153264
Шина ШММ 5х40 БТ М137264
Шина ШММ 5х50 БТ М134264
Шина ШММ 6х60 БТ М196264
Шина ШММ 6х80х4000 М1 (МТ)179264
Шина ШММ 8х60х4000 М1 (МТ)14264
Шина ШММ 8х80х4000 М1 (МТ)26264
Шина ШММ 8х100х4000 М1 (МТ)56264
Шина ШММ 10х30х4000 М1 (МТ)17264
Шина ШММ 10х60х4000 М1 (МТ)22264
Шина ШММ 10х100х4000 М1 (МТ)замовл264
Шина ШМТ 3х20х3000 М146264
Шина ШМТ 4х30х3000 М134264
Шина ШМТ 4х40х3000 М159264
Шина ШМТ 4х50х3000 М193264
Шина ШМТ 5х20х3000 М165264
Шина ШМТ 5х25х3000 М1100264
Шина ШМТ 5х30х3000 М183264
Шина ШМТ 5х40х3000 М152264
Шина ШМТ 5х50х3000 М1113264
Шина ШМТ 5х60х3000 М1114264
Шина ШМТ 6х30х3000 М120264
Шина ШМТ 6х50х3000 М1108264
Шина ШМТ 6х60х3000 М1130264
Шина ШМТ 8х30х3000 М180264
Шина ШМТ 8х40х3000 М1134264
Шина ШМТ 8х60х3000 М137264
Шина ШМТ 8х80х3000 М1замовл.264
Шина ШМТ 10х30х3000 М1112264
Шина ШМТ 10х40х3000 М1139264
Шина ШМТ 10х50х3000 М173264
Шина ШМТ 10х60х3000 М165264
Шина ШМТ 10х80х3000 М147264
Шина ШМТ 10х100х3000 М127264
Шина ШМТ 10х120х3000 М165264
Шина ШМТ 12х30х3000 М1замовл.264