Шина мідна

Мідь — метал, гідно­сті, яко­го люд­ство оці­ни­ло ще з дав­ніх часів. Цей м’я­кий метал, лег­ко під­да­є­ться оброб­ці тиском, є хоро­шим про­від­ни­ком еле­ктри­ки і тепла. Зав­дя­ки сво­їм яко­стям виро­би з міді зна­йшли своє засто­су­ва­н­ня в еле­ктро­те­хні­ці. На даний момент не мен­ше 70% виро­бле­ної міді вико­ри­сто­ву­є­ться в еле­ктро­те­хні­чних виро­бах.

Мідні шини широ­ко вико­ри­сто­ву­є­ться в суча­сних галу­зях про­ми­сло­во­сті при мон­та­жі еле­ктро лан­цю­гів і роз­по­діль­них при­стро­їв, обла­днан­ні висо­ко­го стру­му та інших при­стро­ях, вико­ри­сто­ву­ва­них в про­ми­сло­вих будів­лях. Вони неза­мін­ні в таких обла­стях, як радіо­те­хні­ка і еле­ктро­те­хні­ка, а також в атом­ній енер­ге­ти­ці та авіа­ко­смі­чної галу­зі.

Серед досто­їнств мідної шини можна виді­ли­ти:
- Надій­ність і дов­го­ві­чність;
- Висо­ка пра­це­зда­тність при істо­тних змі­нах тем­пе­ра­тур­но­го режи­му (від — 200 до +250 гра­ду­сів за Цель­сі­єм);
- Хоро­ші пока­зни­ки еле­ктро- і тепло­про­від­но­сті;
- Три­ва­лий тер­мін екс­плу­а­та­ції;
- Висо­ка пла­сти­чність мате­рі­а­лу;
- Більш висо­ка стій­кість до коро­зії, ніж у алю­мі­ні­є­вих шин;
- Можли­вість вто­рин­но­го вико­ри­ста­н­ня сиро­ви­ни;
- Нешкі­дли­вість.

Най­ме­ну­ва­н­ня Ціна грн/кг
Шина ШММ 2х40 БТ М1 (МТ)258
Шина ШММ 3х15 БТ М1258
Шина ШММ 3х20 БТ М1258
Шина ШММ 3х25 БТ М1258
Шина ШММ 3х30 БТ М1258
Шина ШММ 3х40 БТ М1258
Шина ШММ 4х30 БТ М1258
Шина ШММ 4х40 БТ М1258
Шина ШММ 5х30 БТ М1258
Шина ШММ 5х40 БТ М1258
Шина ШММ 5х50 БТ М1258
Шина ШММ 6х60 БТ М1258
Шина ШММ 6х80х4000 М1 (МТ)258
Шина ШММ 8х60х4000 М1 (МТ)258
Шина ШММ 8х80х4000 М1 (МТ)258
Шина ШММ 8х100х4000 М1 (МТ)258
Шина ШММ 10х30х4000 М1 (МТ)258
Шина ШММ 10х60х4000 М1 (МТ)258
Шина ШММ 10х100х4000 М1 (МТ)258
Шина ШМТ 3х20х3000 М1258
Шина ШМТ 4х30х3000 М1258
Шина ШМТ 4х40х3000 М1258
Шина ШМТ 4х50х3000 М1258
Шина ШМТ 5х20х3000 М1258
Шина ШМТ 5х25х3000 М1258
Шина ШМТ 5х30х3000 М1258
Шина ШМТ 5х40х3000 М1258
Шина ШМТ 5х50х3000 М1258
Шина ШМТ 5х60х3000 М1258
Шина ШМТ 6х30х3000 М1258
Шина ШМТ 6х50х3000 М1258
Шина ШМТ 6х60х3000 М1258
Шина ШМТ 8х30х3000 М1258
Шина ШМТ 8х40х3000 М1258
Шина ШМТ 8х60х3000 М1258
Шина ШМТ 8х80х3000 М1258
Шина ШМТ 10х30х3000 М1258
Шина ШМТ 10х40х3000 М1258
Шина ШМТ 10х50х3000 М1258
Шина ШМТ 10х60х3000 М1258
Шина ШМТ 10х80х3000 М1258
Шина ШМТ 10х100х3000 М1258
Шина ШМТ 10х120х3000 М1258
Шина ШМТ 12х30х3000 М1258