Шина мідна

Мідь — метал, гідно­сті, яко­го люд­ство оці­ни­ло ще з дав­ніх часів. Цей м’який метал, лег­ко під­да­є­ться оброб­ці тиском, є хоро­шим про­від­ни­ком еле­ктри­ки і тепла. Зав­дя­ки сво­їм яко­стям виро­би з міді зна­йшли своє засто­су­ва­н­ня в еле­ктро­те­хні­ці. На даний момент не мен­ше 70% виро­бле­ної міді вико­ри­сто­ву­є­ться в еле­ктро­те­хні­чних виро­бах.

Мідні шини широ­ко вико­ри­сто­ву­є­ться в суча­сних галу­зях про­ми­сло­во­сті при мон­та­жі еле­ктро лан­цю­гів і роз­по­діль­них при­стро­їв, обла­днан­ні висо­ко­го стру­му та інших при­стро­ях, вико­ри­сто­ву­ва­них в про­ми­сло­вих будів­лях. Вони неза­мін­ні в таких обла­стях, як радіо­те­хні­ка і еле­ктро­те­хні­ка, а також в атом­ній енер­ге­ти­ці та авіа­ко­смі­чної галу­зі.

Серед досто­їнств мідної шини можна виді­ли­ти:
- Надій­ність і дов­го­ві­чність;
- Висо­ка пра­це­зда­тність при істо­тних змі­нах тем­пе­ра­тур­но­го режи­му (від — 200 до +250 гра­ду­сів за Цель­сі­єм);
- Хоро­ші пока­зни­ки еле­ктро- і тепло­про­від­но­сті;
- Три­ва­лий тер­мін екс­плу­а­та­ції;
- Висо­ка пла­сти­чність мате­рі­а­лу;
- Більш висо­ка стій­кість до коро­зії, ніж у алю­мі­ні­є­вих шин;
- Можли­вість вто­рин­но­го вико­ри­ста­н­ня сиро­ви­ни;
- Нешкі­дли­вість.

Най­ме­ну­ва­н­няЗали­шок, кгЦіна, грн/кг
Шина ШММ 3х15 БТ М12270.0
Шина ШММ 3х20 БТ М113270.0
Шина ШММ 3х25 БТ М150270.0
Шина ШММ 3х30 БТ М14270.0
Шина ШММ 3х40 БТ М1замовл.270.0
Шина ШММ 3х50 БТ М1270.0
Шина ШММ 4х30 БТ М137270.0
Шина ШММ 4х40 БТ М158270.0
Шина ШММ 4х50 БТ М1замовл.270.0
Шина ШММ 4х60 БТ М1замовл.270.0
Шина ШММ 5х30 БТ М1замовл.270.0
Шина ШММ 5х40 БТ М1101270.0
Шина ШММ 5х50 БТ М141270.0
Шина ШММ 5х60 БТ М1замовл.270.0
Шина ШММ 6х40 БТ М1замовл.270.0
Шина ШММ 6х50 БТ М1замовл.270.0
Шина ШММ 6х60 БТ М1замовл.270.0
Шина ШММ 6х80х4000 М1190270.0
Шина ШММ 8х60х4000 М136270.0
Шина ШММ 8х80х4000 М149270.0
Шина ШММ 8х100х4000 М1134270.0
Шина ШММ 10х30х4000 М138270.0
Шина ШММ 10х60х4000 М122270.0
Шина ШММ 10х100х4000 М1108270.0
Шина ШМТ 3х20х3000 М195270.0
Шина ШМТ 4х30х3000 М14270.0
Шина ШМТ 4х40х3000 М193270.0
Шина ШМТ 4х50х3000 М1104270.0
Шина ШМТ 5х20х3000 М199270.0
Шина ШМТ 5х25х3000 М167270.0
Шина ШМТ 5х30х3000 М170270.0
Шина ШМТ 5х40х3000 М195270.0
Шина ШМТ 5х50х3000 М123270.0
Шина ШМТ 5х60х3000 М149270.0
Шина ШМТ 6х30х3000 М173270.0
Шина ШМТ 6х50х3000 М188270.0
Шина ШМТ 6х60х3000 М1105270.0
Шина ШМТ 8х30х3000 М1107270.0
Шина ШМТ 8х40х3000 М117270.0
Шина ШМТ 8х60х3000 М1замовл.270.0
Шина ШМТ 10х40х3000 М140270.0
Шина ШМТ 10х50х3000 М165270.0
Шина ШМТ 10х60х3000 М1171270.0
Шина ШМТ 10х80х3000 М1161270.0
Шина ШМТ 10х100х3000 М152270.0
Шина ШМТ 10х120х3000 М197270.0