Шина мідна

Мідь — метал, гідно­сті, яко­го люд­ство оці­ни­ло ще з дав­ніх часів. Цей м’я­кий метал, лег­ко під­да­є­ться оброб­ці тиском, є хоро­шим про­від­ни­ком еле­ктри­ки і тепла. Зав­дя­ки сво­їм яко­стям виро­би з міді зна­йшли своє засто­су­ва­н­ня в еле­ктро­те­хні­ці. На даний момент не мен­ше 70% виро­бле­ної міді вико­ри­сто­ву­є­ться в еле­ктро­те­хні­чних виробах.

Мідні шини широ­ко вико­ри­сто­ву­є­ться в суча­сних галу­зях про­ми­сло­во­сті при мон­та­жі еле­ктро лан­цю­гів і роз­по­діль­них при­стро­їв, обла­днан­ні висо­ко­го стру­му та інших при­стро­ях, вико­ри­сто­ву­ва­них в про­ми­сло­вих будів­лях. Вони неза­мін­ні в таких обла­стях, як радіо­те­хні­ка і еле­ктро­те­хні­ка, а також в атом­ній енер­ге­ти­ці та авіа­ко­смі­чної галузі.

Серед досто­їнств мідної шини можна виді­ли­ти:
- Надій­ність і дов­го­ві­чність;
- Висо­ка пра­це­зда­тність при істо­тних змі­нах тем­пе­ра­тур­но­го режи­му (від — 200 до +250 гра­ду­сів за Цель­сі­єм);
- Хоро­ші пока­зни­ки еле­ктро- і тепло­про­від­но­сті;
- Три­ва­лий тер­мін екс­плу­а­та­ції;
- Висо­ка пла­сти­чність мате­рі­а­лу;
- Більш висо­ка стій­кість до коро­зії, ніж у алю­мі­ні­є­вих шин;
- Можли­вість вто­рин­но­го вико­ри­ста­н­ня сиро­ви­ни;
- Нешкі­дли­вість.

Най­ме­ну­ва­н­няГОСТВага кг. за 1 м/п .кіль­кість
зали­шків кг.
Ціна грн/кг
Шина ШММ 2х40 БТ М1ГОСТ 434–780.7152.6дого­вір­на
Шина ШММ 3х15 БТ М1ГОСТ 434–780.4026.4дого­вір­на
Шина ШММ 3х20 БТ М1ГОСТ 434–780.53659.4дого­вір­на
Шина ШММ 3х25 БТ М1ГОСТ 434–780.6765.6дого­вір­на
Шина ШММ 3х30 БТ М1ГОСТ 434–780.8032.4дого­вір­на
Шина ШММ 3х40 БТ М1ГОСТ 434–781.072103дого­вір­на
Шина ШММ 4х30 БТ М1ГОСТ 434–781.072102.8дого­вір­на
Шина ШММ 4х40 БТ М1ГОСТ 434–781.43115дого­вір­на
Шина ШММ 5х30 БТ М1ГОСТ 434–781.34177.8дого­вір­на
Шина ШММ 5х40 БТ М1ГОСТ 434–781.788121.8дого­вір­на
Шина ШММ 5х50 БТ М1ГОСТ 434–782.23588.6дого­вір­на
Шина ШММ 6х60 БТ М1ГОСТ 434–783.21896.6дого­вір­на
Шина ШММ 8х100х4000 М1ГОСТ 434–787.15227.4дого­вір­на
Шина ШММ 10х30х4000 М1ГОСТ 434–782.68216.6дого­вір­на
Шина ШММ 10х60х4000 М1ГОСТ 434–785.36442дого­вір­на
Шина ШМТ 3х20х3000 М1ГОСТ 434–780.53627.2дого­вір­на
Шина ШМТ 3х30х3000 М1ГОСТ 434–780.8032.8дого­вір­на
Шина ШМТ 4х30х3000 М1ГОСТ 434–781.07226.8дого­вір­на
Шина ШМТ 4х40х3000 М1ГОСТ 434–781.4375.2дого­вір­на
Шина ШМТ 4х50х3000 М1ГОСТ 434–781.78830.6дого­вір­на
Шина ШМТ 5х20х3000 М1ГОСТ 434–780.89417.4дого­вір­на
Шина ШМТ 5х25х3000 М1ГОСТ 434–781.1174.8дого­вір­на
Шина ШМТ 5х30х3000 М1ГОСТ 434–781.341100дого­вір­на
Шина ШМТ 5х40х3000 М1ГОСТ 434–781.788117.6дого­вір­на
Шина ШМТ 5х45х3000 М1ГОСТ 434–78295.8дого­вір­на
Шина ШМТ 5х50х3000 М1ГОСТ 434–782.23564.8дого­вір­на
Шина ШМТ 5х60х3000 М1ГОСТ 434–782.68255дого­вір­на
Шина ШМТ 6х30х3000 М1ГОСТ 434–781.6098.2дого­вір­на
Шина ШМТ 6х40х3000 М1ГОСТ 434–782.189дого­вір­на
Шина ШМТ 6х50х3000 М1ГОСТ 434–782.68227.8дого­вір­на
Шина ШМТ 6х60х3000 М1ГОСТ 434–783.21879.2дого­вір­на
Шина ШМТ 6х80х3000 М1ГОСТ 434–784.29136.2дого­вір­на
Шина ШМТ 8х30х3000 М1ГОСТ 434–782.14529.6дого­вір­на
Шина ШМТ 8х40х3000 М1ГОСТ 434–782.86122.1дого­вір­на
Шина ШМТ 8х50х3000 М1ГОСТ 434–783.5610.6дого­вір­на
Шина ШМТ 8х60х3000 М1ГОСТ 434–784.29163.8дого­вір­на
Шина ШМТ 8х80х3000 М1ГОСТ 434–785.721147.6дого­вір­на
Шина ШМТ 8х100х3000 М1ГОСТ 434–787.15263.4дого­вір­на
Шина ШМТ 10х30х3000 М1ГОСТ 434–782.682112.6дого­вір­на
Шина ШМТ 10х40х3000 М1ГОСТ 434–783.57642.4дого­вір­на
Шина ШМТ 10х50х3000 М1ГОСТ 434–784.4731.2дого­вір­на
Шина ШМТ 10х60х3000 М1ГОСТ 434–785.36481.6дого­вір­на
Шина ШМТ 10х80х3000 М1ГОСТ 434–787.15275.2дого­вір­на
Шина ШМТ 10х100х3000 М1ГОСТ 434–788.94107дого­вір­на
Шина ШМТ 10х120х3000 М1ГОСТ 434–7810.728144.2дого­вір­на
Шина ШМТ 12х100х3000 М1ГОСТ 434–7810.72891.6дого­вір­на